คอนโดถูกรื้อถอน และต้องย้ายออกจากคอนโด ทำอย่างไรดี

คอนโดถูกรื้อถอน และต้องย้ายออกจากคอนโด ทำอย่างไรดี

 

สถานการณ์ที่คอนโดถูกรื้อถอนและต้องย้ายออกจากคอนโดเป็นสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีความเสี่ยงจากการซื้อคอนโดและอยู่คอนโดที่มีปัญหาข้อพิพาทซึ่งอาจเกิดจากเหตุผลหลากหลาย เช่น สัญญาเช่าหมดอายุ การสิ้นสุดของโครงการ หรือเหตุข้อพิพาทการถูกฟ้องร้องมากมาย ในบทความนี้เราจะพามาดูกันว่าคอนโดถูกรื้อถอน และลูกบ้านต้องย้ายออกจากคอนโด จะทำอย่างไรดี แต่ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุที่คอนโดถูกรื้อถอนกันก่อนเลย

 

คอนโดถูกรื้อถอน และต้องย้ายออกจากคอนโด ทำอย่างไรดี (8)

คอนโดถูกรื้อถอนเกิดจากอะไร?

คอนโดถูกรื้อถอน และต้องย้ายออกจากคอนโด ทำอย่างไรดี (5)

1.สิ่งแวดล้อมและการวางแผนพัฒนาในอนาคต

บางครั้งหน่วยงานท้องถิ่นหรือนิคมอุตสาหกรรมอาจต้องการใช้พื้นที่ที่คอนโดอยู่เพื่อพัฒนาโครงการหรือผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม ทำให้เกิดการย้ายคอนโดออกจากพื้นที่ดังกล่าว

 

คอนโดถูกรื้อถอน และต้องย้ายออกจากคอนโด ทำอย่างไรดี (6)

2.โครงการใหม่

หากมีโครงการพัฒนาใหม่เช่น โครงการระบายน้ำ โครงการสาธารณูปโภค หรือโครงการอื่น ๆ ที่ต้องใช้พื้นที่ที่คอนโดอยู่ อาจทำให้คอนโดถูกรื้อถอน

โครงการพัฒนาใหม่เป็นกระบวนการที่ออกแบบและดำเนินการเพื่อสร้างสรรค์หรือปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสามารถ หรือมูลค่าให้กับพื้นที่หรือองค์กร โครงการเหล่านี้อาจมีลักษณะและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการและความต้องการของหน่วยงานหรือกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

โครงการพัฒนาใหม่สามารถมีลักษณะและวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับความต้องการและแนวคิดของหน่วยงานหรือกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง การวางแผนและการดำเนินงานในโครงการพัฒนาใหม่จะต้องใช้ทรัพยากรและความร่วมมือที่เหมาะสมเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จและสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

คอนโดถูกรื้อถอน และต้องย้ายออกจากคอนโด ทำอย่างไรดี (4)

3.ความปลอดภัย

ในกรณีที่คอนโดมีปัญหาความปลอดภัยที่ร้ายแรงและไม่สามารถแก้ไขได้ หน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานท้องถิ่นอาจตัดสินใจรื้อถอนเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

 

คอนโดถูกรื้อถอน และต้องย้ายออกจากคอนโด ทำอย่างไรดี (3)

4.ข้อพิพาทกับเจ้าของทรัพย์สิน

ความขัดแย้งหรือข้อพิพาททางกฎหมายระหว่างผู้จัดการคอนโดหรือเจ้าของทรัพย์สินกับผู้เช่าหรือโครงการอื่น ๆ อาจเป็นสาเหตุให้คอนโดถูกรื้อถอน โดยข้อพิพาทกับเจ้าของทรัพย์สินเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นในบางครั้งเมื่อมีความขัดแย้งหรือข้อพิพาทระหว่างบุคคลหรือกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน เช่น การเช่าห้องคอนโด การขายซื้อบ้าน หรือด้านการบริหารจัดการคอนโด โดยความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น ข้อผิดพลาดในการตกลง การเข้าใจผิด หรือความไม่พึงพอใจในการดำเนินงานโดยการจัดการข้อพิพาทกับเจ้าของทรัพย์สินมีขั้นตอนที่ควรปฏิบัติตาม เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ดังนี้

 • การพูดคุยและการเจรจาต่อรอง: เมื่อเกิดข้อพิพาท ควรพยายามเรียนรู้ปัญหาที่แท้จริงและทำการพูดคุยกันเพื่อหาทางออกที่เหมาะสม เพราะการต่อรองเป็นสิ่งสำคัญในการหาความเข้าใจและการแก้ไขข้อขัดแย้ง
 • การปฏิบัติตามข้อตกลงทางกฎหมาย: หากมีข้อตกลงทางกฎหมายเกี่ยวข้อง ควรปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด และสามารถใช้ทางทางกฎหมายในการแก้ไขข้อพิพาทได้
 • การใช้บริการทนายความ: หากไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทด้วยวิธีการปกติได้ ควรพิจารณาการใช้บริการทนายความเพื่อปกป้องสิทธิและความปลอดภัย
 • การเรียกกลับระงับ: หากมีการขัดข้องและมีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างคอนโดและเจ้าของทรัพย์สิน คณะกรรมการสามารถเรียกกลับระงับเพื่อพิจารณาและดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
 • การใช้กลไกการเรียกประชุมผู้อาศัย: ในกรณีคอนโดมีข้อพิพาทกับผู้อาศัย สามารถใช้กลไกการเรียกประชุมผู้อาศัยเพื่อพิจารณาและดำเนินการแก้ไข
 • การหาทางประนีประนอม: ทำความเข้าใจกับฝ่ายต่าง ๆ อาจต้องใช้การประนีประนอมเพื่อแก้ไขข้อพิพาท
 • การค้นหาผลแก้ไขที่ยอมรับได้: หากเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับการผิดสัญญาหรือการทำธุรกรรม ควรพิจารณาหาวิธีแก้ไขที่สอดคล้องกับฝ่ายทั้งสอง
 • การรักษาความสัมพันธ์ด้วยการเอาใจใส่: การเอาใจใส่และให้เวลาในการพิจารณาข้อพิพาทสามารถช่วยบรรเทาความขัดแย้งและสร้างความเข้าใจกันได้

การจัดการข้อพิพาทกับเจ้าของทรัพย์สินเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากและควรใช้ความรอบคอบ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและสร้างความพึงพอใจสูงสุดที่เป็นไปได้สำหรับทุกฝ่าย

 

คอนโดถูกรื้อถอน และต้องย้ายออกจากคอนโด ทำอย่างไรดี (2)

5.ปัญหาทางธรรมชาติ

สถานการณ์ทางธรรมชาติเช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม หรือภัยธรรมชาติอื่น ๆ อาจส่งผลให้คอนโดถูกรื้อถอนหรือเสื่อมเสียอย่างรุนแรง

 

คอนโดถูกรื้อถอน และต้องย้ายออกจากคอนโด ทำอย่างไรดี (7)

6.การบริหารจัดการที่ไม่เพียงพอ

การบริหารจัดการที่ไม่เพียงพอหรือไม่เท่าเทียมกัน อาจส่งผลให้เกิดปัญหาทางการเงินหรือความไม่พึงพอใจของผู้อยู่อาศัย ที่สุดท้ายอาจทำให้เกิดการรื้อถอน

การบริหารจัดการที่ไม่เพียงพอหมายถึงสถานการณ์ที่การวางแผน การดำเนินงาน หรือการควบคุมไม่สามารถตอบสนองความต้องการและความเชื่อมั่นขององค์กรหรือโครงการได้อย่างเหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาและความไม่สมดุลในการดำเนินงาน ซึ่งข้อเสียที่อาจเกิดจากการบริหารจัดการที่ไม่เพียงพอได้แก่:

 • ขาดความมีเสถียรภาพ: การบริหารจัดการที่ไม่เพียงพออาจทำให้ไม่มีความเสถียรภาพในการดำเนินงาน ซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมหยุดชะงัก ความไม่มั่นคงขององค์กรลดลง และส่งผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้อง
 • การใช้ทรัพยากรไม่เต็มที่: การไม่บริหารจัดการทรัพยากรอย่างเพียงพออาจทำให้ทรัพยากรเสียหายหรือใช้ไม่คุ้มค่า ที่สำคัญต่อการดำเนินงาน
 • การขาดความเข้าใจและความร่วมมือ: การไม่เพียงพอในการบริหารจัดการอาจทำให้เกิดความสับสน ขาดความเข้าใจ และความร่วมมือในทีมงาน ซึ่งอาจเสื่อมทำให้ความสัมพันธ์ภายในองค์กรเสียหาย
 • ขาดการวางแผนและการสร้างยุทธศาสตร์: การไม่มีการวางแผนและสร้างยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนอาจทำให้องค์กรไม่มีทิศทางและไม่มีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน
 • ความไม่รู้สึกพอใจของลูกค้า: การบริหารจัดการที่ไม่เพียงพออาจทำให้ลูกค้ารู้สึกไม่พอใจ มีประสิทธิภาพของบริการลดลง และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร
 • ความเสี่ยงและการเกิดปัญหา: การไม่บริหารจัดการที่ไม่เพียงพออาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงและปัญหาที่อาจเป็นอันตรายต่อองค์กร รวมถึงการเสียหายทางการเงินและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การที่จะแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการที่ไม่เพียงพอ องค์กรควรมีการวางแผนและดำเนินการเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เช่น การปรับปรุงกระบวนการทำงาน การเพิ่มความรับผิดชอบของบุคลากร การสร้างแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน และการใช้เทคโนโลยีในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทุกด้าน

สำหรับแต่ละสถานการณ์ จะมีขั้นตอนและกระบวนการที่ต้องทำตามเพื่อให้การย้ายออกเป็นไปอย่างเป็นระเบียบและเรียบร้อย คุณควรปรึกษากับทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายเพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่เป็นมิตรกับสถานการณ์ของคุณ

 

ขั้นตอนการย้ายออกจากคอนโดที่สะดวกและได้ประโยชน์สำหรับตัวคุณ

ขั้นตอนการย้ายออกจากคอนโดที่สะดวกและได้ประโยชน์สำหรับตัวคุณ

1.ตรวจสอบสัญญาเช่าและกฎระเบียบ

หากคุณอยู่ในสัญญาเช่า คุณควรตรวจสอบสัญญาเช่าเพื่อทราบระยะเวลาและเงื่อนไขการย้ายออก คุณอาจต้องแจ้งล่วงหน้าหรือทำขั้นตอนการยกเลิกสัญญาเช่าตามที่กำหนด แต่หากคุณซื้อไว้แล้วและที่นั้นเป็นทรัพย์สินของคุณ คุณควรดำเนินการแจ้งร้องเรียนหาเจ้าของโครงการรับผิดชอบต่อไป

2.ร้องเรียนและหาคำปรึกษากฎหมาย

หากคุณเชื่อว่าการถูกรื้อถอนไม่เป็นธรรม คุณอาจต้องการปรึกษากับทนายความเพื่อทราบถึงสิทธิและตัวเลือกทางกฎหมายที่คุณมีเพื่อให้คุณไม่เกิดการเสียเปรียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

3.หาที่พักชั่วคราว

การย้ายออกจากคอนโดอาจจำเป็นต้องมีที่พักชั่วคราวระหว่างขั้นตอนการย้าย คุณอาจพิจารณาเพื่อไปพักกับเพื่อนหรือครอบครัว หรือเช่าที่พักใกล้เคียงเพื่อไม่ให้กระทบกับการใช้ชีวิตมากนัก

4.วางแผนการย้ายออก

คุณควรวางแผนการย้ายออกอย่างรอบคอบ รวมถึงการหาที่พักใหม่ และเตรียมตัวพร้อมกับการขนย้ายทรัพย์สินของคุณ

5.ติดต่อกับผู้ดูแลคอนโดหรือนิติบุคคลคอนโด

คุยเรื่องผลประโยชน์และรูปแบบการรับผิดชอบกับเจ้าของหรือนิติบุคคลคอนโดเพื่อแจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์ และทำขั้นตอนในการคืนเงินมัดจำหรือเรื่องค่าบริการอื่น ๆ ที่คุณควรได้รับ

6.การย้ายของไปที่พักใหม่

วางแผนและเตรียมการย้ายของคุณไปยังที่พักใหม่ ควรทำให้ระเบียบและสะดวกสบายและมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้กับคุณ

7.ติดตามข่าวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากคุณย้ายออก

ทำการย้ายออกตามแผนที่คุณได้วางไว้ และติดตามข่าวเกี่ยวข้องกับคอนโดที่เกิดกรณีข้อพิพาทในทุก ๆ วัน เพื่อคอยติดตามขั้นตอนที่กำหนดโดยกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคุณ

การย้ายออกจากคอนโดที่ถูกรื้อถอนเป็นขั้นตอนที่ต้องการความรอบคอบและการวางแผนเป็นอย่างมาก คุณควรปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดโดยกฎหมาย และติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การย้ายออกเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่มีปัญหา ด้วยเตรียมตัวพร้อมกับขั้นตอนการย้ายของในคอนโดของคุณ เมื่อคุณทำขั้นตอนทั้งหมดแล้ว คุณสามารถมองหาที่พักใหม่และเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อย่างมั่นใจพร้อมกับเงินเยียวยาที่รอทางโครงการพิจารณาเยียวยาคุณในเร็ววัน

Share :

บทความอื่นๆ

PM Coke แนะนำโครงการบ้านใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม 01

แนะนำโครงการบ้านใหม่ คอนโดใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม เหมาะกับคนฝันอยากมีบ้านหลังแรก

รวมโครงการบ้านใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม เหมาะกับคนฝันอยากมีบ้านหลังแรก ให้เลือกซื้อบ้านได้ถูกใจความต้องการในการใช้ชีวิต

ดูเพิ่มเติม
Pm. Coke 4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับ 01

4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับของผู้ซื้อคอนโด ผู้เช่าคอนโดได้ 2024

4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับของผู้ซื้อคอนโด ผู้เช่าคอนโดได้ในปี 2024 ที่สามารถส่งผลต่อการขึ้นลงของราคาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตได้ 1. คอนโดมิเนียมราคาประหยัด 2. คอนโดมิเนียมราคาปานกลาง

ดูเพิ่มเติม
Pm Coke.รู้ไวก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด 01

รู้ไว้ก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดิน จะต้องทำอย่างไร มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง 2024

การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดินจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเจ้าของเก่าได้ทำการขายห้องชุดคอนโด/ที่ดินให้กับเจ้าของใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนเงินตราเข้ามาแล้วแทนด้วยชื่อของเจ้าของใหม่

ดูเพิ่มเติม