งานบริหารจัดการระบบวิศวกรรมอาคาร

DSC05737 scaled

Scope of Services

 งานดูแลควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์เครื่องจักรและระบบประกอบอาคาร

 งานบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ที่ตรวจพบว่ามีแนวโน้มจะชำรุด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการชำรุด

 งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและระบบประกอบอาคารเชิงป้องกัน ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

 งานจัดทำมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงาน และวิเคราะห์วางแผนการใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 งานจัดทำแผนงานและวางแผนงบประมาณการซ่อมบำรุง

 การวางแผนการลงทุนในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง อุปกรณ์เครื่องจักร

 งานระบบประกอบอาคารให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น

 งานจัดทำฐานข้อมูลทะเบียน ประวัติเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบประกอบอาคาร

 งานจัดทำข้อมูลค่าใช้จ่ายในงานวิศวกรรมอาคารต่างๆ

Share :

บทความอื่นๆ