จัดทำบัญชี-ตรวจสอบบัญชี

จัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี

บริษัทฯมีโปรแกรมทางด้านการเงิน มีประสิทธิภาพ โดยวางระบบเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างสำนักงานกับทุกหน่วยงานได้ตลอดเวลาเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบความถูกต้อง และความโปร่งใสในการบริหารจัดกาทางบริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางไว้ดังนี้

                  1) จัดทำบัญชี

1.1) บันทึก  และจัดทำบัญชีตามระยะเวลาที่กำหนด

1.2) สรุป และออกรายงานทางการเงิน

1.3) จัดเก็บ และรักษาเอกสารทางบัญชี-การเงิน

1.4) ให้คำปรึกษาในการจัดหา-จัดจ้าง  ผู้ตรวจสอบบัญชีตามกฎหมายที่กำหนดไว้

2) การควบคุม และดูแลการรับ-จ่ายเงิน

2.1) การควบคุมการจัดเก็บรายได้

2.1.1) จัดทำบัญชีลูกหนี้  และออกใบแจ้งหนี้

2.1.2) ติดตามเร่งรัดหนี้สิน

2.1.3) จัดทำรายงานสรุปลูกหนี้ค้างชำระ

2.2) การควบคุมการใช้จ่ายทางการเงิน

2.2.1) วางระบบทางการเงิน

2.2.2) กำหนดนโยบายการใช้จ่ายเงิน

2.2.3) จัดทำรายงานสถานะการเงิน

2.2.4) วางแผนระบบตรวจสอบทางการเงิน

Share :

บทความอื่นๆ