นิติบุคคลประเภทใดบ้างที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

นิติบุคคลประเภทใดบ้างที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

นิติบุคคลประเภทใดบ้างที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

นิติบุคคล ที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้มีหลายประเภท ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจว่านิติบุคคลนั้นหมายถึงกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามประเภทที่กฎหมายกำหนด เช่น บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดทั่วไป ตลอดจนมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการมีรายได้และแสวงหผลกำไรซึ่งมีหน้าที่ในการเสียภาษีเงินได้เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา แต่มีนิติบุคคลบางประเภทที่ได้รับการยกเว้นภาษี ตามรายละเอียดต่อไปนี้

1.นิติบุคคลที่เป็นองค์กรของรัฐ เช่น กระทรวง ทบวง กรม ส่วนงานราชการต่าง ๆ เช่น การไฟฟ้านครหลวง การประปา มหาวิทยาลัยของรัฐ โรงเรียนของรัฐ กิจการของรัฐและรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

2.องค์กรของรัฐบาลต่างประเทศหรือนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศซึ่งเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยโดยไม่ตั้งเป็นเป็นกิจการการค้าหรือแสวงหากำไร เช่น สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุล เป็นต้น 

3.นิติบุคคล ที่ไม่แสวงหากำไร เช่น วัด หอการค้าจังหวัด สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สหกรณ์ สหภาพแรงงาน พรรคการเมือง เป็นต้น

4.มูลนิธิหรือหรือสมาคมที่กระทรวงการคลังประกาศให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ไม่ว่าจะมีรายได้จากกิจการประเภทใดถือว่าไม่ได้มุ่งแสวงหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน 

5.หอสมุด ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ของทางราชการ หอศิลป์ของเอกชนที่เปิดให้สาธารณชนเข้าใช้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาลและสถานศึกษา ล้วนได้รับการยกเว้นภาษี

6.นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร มีสถานะเป็นนิติบุคคลตาม พรบ. การจัดสรรที่ดิน มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล อาคารสถานที่ และบำรุงรักษาพื้นที่ส่วนกลาง ตลอดจนสาธารณูปโภคในโครงสร้างเพื่อประโยชน์แก่ลูกบ้าน จัดเป็นนิติบุคคลที่มิได้แสวงหากำไร จึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ส่วนรายได้จากเงินส่วนกลางที่เรียกเก็บจากสมาชิกของหมู่บ้านจัดสรรได้รับยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในการจ่ายเงินได้ให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นบุคคล เช่น ช่าง ส่วนกลาง แม่บ้านและพนักงานฝ่ายต่าง ๆ ในโครงการบ้านจัดสรรหรือนิติบุคคล เช่น ธนาคารพาณิชย์

การประกอบกิจการในรูปแบบนิติบุคคลไม่ใช่ว่าทุกประเภทต้องเสียภาษีเงินได้และนิติบุคคลที่กล่าวในข้างต้นไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่อย่างใด

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : https://pmserviceth.com/

Share :

บทความอื่นๆ

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024 01

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024

การเลือกซื้อทาวน์โฮมถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่อยากจะมีบ้าน เพราะการเลือกบ้านหลังหนึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนด้านการเงินที่เป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อบ้าน

ดูเพิ่มเติม