นิติบุคคล กับ บริษัท ต่างกันอย่างไร

นิติบุคคล กับ บริษัท ต่างกันอย่างไร

นิติบุคคล กับ บริษัท ต่างกันอย่างไร

นิติบุคคล คอนโด หรือที่ถูกเรียกว่านิติบุคคลอาคารชุด จะมีลักษณะแตกต่างออกไปจากนิติบุคคลแบบบริษัท เพราะจะมีการจดทะเบียนและขึ้นตรงกับองค์กรภาครัฐที่ไม่เหมืนกัน แม้กระทั่งวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งยังมีความแตกต่างมากพอสมควร ดังนั้นถ้าคุณพักอาศัยอยู่ภายในคอนโด และต้องการรู้ถึงบทบาทของนิติบุคคลอาคารชุดกับนิติบุคคลแบบบริษัทว่าจะต่างกันอย่างไร ขอแนะนำความต่างต่อไปนี้

  • นิติบุคคล คอนโด หรือนิติบุคคลอาคารชุด จะจดทะเบียนภายในสำนักงานที่ดินของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ส่วนนิติบุคคลบริษัทจะจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  • วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งนิติบุคคล อาคารชุด ทำขึ้นเพื่อการดูแลรักษาและบำรุงอุปกรณ์กับเครื่องใช้ต่าง ๆ ของส่วนกลาง จัดการทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุด ไม่มุ่งเน้นเรื่องการค้าหรือแสวงหาผลกำไรใด ๆ ส่วนนิติบุคคลบริษัทจะจัดตั้งเพื่อมุ่งผลประโยชน์ทางการค้าและการหาผลกำไร
  • นิติบุคคลอาคารชุดจะมีผู้ก่อตั้งเป็นเจ้าของร่วมที่มากกว่า 1 รายขึ้นไป และจะต้องเป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ภายในอาคารชุด แต่นิติบุคคลบริษัทผู้เริ่มก่อตั้งสามารถเป็นใครก็ได้จำนวน 3 รายขึ้นไป
  • ผู้ที่เป็นเจ้าของนิติบุคคลอาคารชุด คือ เจ้าของร่วมทั้งหมดที่ซื้อห้องคอนโดไว้ และจะต้องเป็นเจ้าของตามอัตราส่วนกรรมการร่วมภายในทรัพย์สินส่วนกลาง ทางด้านนิติบุคคลบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นภายในบริษัทตามอัตราส่วนของการถือหุ้นภายใน
  • ผู้มีอำนาจที่จะสามารถกระทำแทนได้ของนิติบุคคล คอนโด คือ ผู้จัดการนิติบุคคลที่จะต้องถูกแต่งตั้งจากประชุมใหญ่ที่ลงความเห็นจากเจ้าของร่วม และได้มีการจดทะเบียนไว้แล้วตามกฎหมายเท่านั้น ส่วนนิติบุคคลบริษัท ผู้ที่มีอำนาจแทนได้จะต้องเป็นกรรมการผู้จัดการหรือกรรมการภายในบริษัท ที่ถูกระบุไว้ในตอนจดทะเบียน
  • การเก็บภาษีของนิติบุคคลอาคารชุดจะมีหน้าที่ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ไม่จำเป็นต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประจำปี ส่วนนิติบุคคลแบบบริษัทจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย, ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องมีการยื่นแสดงรายการเสียภาษีประจำปี
  • สำหรับงานด้านบัญชีและการเงิน นิติบุคคล คอนโดจะต้องรับรองด้านงบดุลบัญชี โดยที่มีความเห็นจากเจ้าของร่วมในประชุมใหญ่ แต่ไม่จำเป็นต้องส่งงบดุลให้กับภาครัฐ ส่วนนิติบุคคลบริษัทจำเป็นจะต้องทำการตรวจสอบงบดุลจากผู้ตรวจที่ได้รับใบอนุญาตมาแล้ว พร้อมการส่งงบดุลให้กับหน่วยงานรัฐ คือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  • การบริหารด้านการเงินสำหรับนิติบุคคลอาคารชุด จะบริหารตามนโยบายของคณะกรรมการภายในอาคารชุดและกระทำตามข้อบังคับต่าง ๆ ส่วนนิติบุคคลแบบบริษัทจะบริหารงานตามผู้บริหารวางนโยบายไว้เท่านั้น

สำหรับกฎหมายหลักที่ถูกบังคับใช้กับนิติบุคคล คอนโด จะเป็นกฎหมายตามพระราชบัญญัติอาคารชุด ปี พ.ศ. 2522, ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544, ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 และฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 ส่วนนิติบุคคลบริษัทจะใช้กฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : https://pmserviceth.com/

Share :

บทความอื่นๆ

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024 01

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024

การเลือกซื้อทาวน์โฮมถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่อยากจะมีบ้าน เพราะการเลือกบ้านหลังหนึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนด้านการเงินที่เป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อบ้าน

ดูเพิ่มเติม