บริการด้านกฎหมาย

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จํากัด
พร้อมให้บริการด้านกฎหมายอย่างครอบคลุม

เกี่ยวกับ กฎหมาย พรบ. ของหมู่บ้านและอาคารชุด โดยให้บริการด้วยทีมงานนักกฎหมาย
ผู้มีความเชี่ยวชาญ ที่จะช่วยให้คําปรึกษา และคําแนะนําในการเช่าและซื้อขายอาคารชุดและ
หมู่บ้าน ได้อย่างคุ้มค่า โดยไม่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพ

เกี่ยวกับ กฎหมาย พรบ. ของหมู่บ้านและอาคารชุด โดยให้บริการด้วยทีมงานนักกฎหมายผู้มีความเชี่ยวชาญ ที่จะช่วยให้คําปรึกษา และคําแนะนําในการเช่าและซื้อขายอาคารชุดและหมู่บ้าน ได้อย่างคุ้มค่า โดยไม่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพ

บริการด้านกฎหมายคืออะไร?

บริการด้านกฎหมายคืออะไร?

บริการด้านกฎหมาย เป็นบริการที่ทางเราได้มอง
เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดซื้อ
อาคารชุด คอนโด รวมไป ถึงหมู่บ้าน

ที่ลูกค้าส่วนใหญ่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการถูกเอาเปรียบเรื่องของสัญญา และเป็นบริการที่ให้ข้อควรระวัง เกี่ยวกับกลโกงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทําให้ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จํากัด มีบริการดังกล่าว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และเพื่อเป็นการแนะนําทางกฎหมายให้ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์ และความคุ้มค่าสูงสุดการจัดซื้ออาคารชุด คอนโด และหมู่บ้าน

พรบ. หมู่บ้านและอาคารชุดคืออะไร?

พรบ. คอนโดมิเนียมและหมู่บ้าน พ.ศ. 2558

เป็นกฎหมายที่กําหนดเกี่ยวกับการบริหารจัดการหมู่บ้าน โดยกําหนดหลักการและวิธีการจัดการหมู่บ้านให้เป็นไปตามหลักธรรมาธิการ และเพื่อป้องกันการทุจริตในการบริหารจัดการหมู่บ้าน สําหรับข้อบังคับในการบริหารจัดการหมู่บ้านและคําสั่งปฏิบัติงานของสมาคมผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลการบริหารจัดการหมู่บ้าน จะต้องเป็นไปตามกฎหมายและไม่ขัดต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ที่อยู่ในหมู่บ้านนั้น ๆ

นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหมู่บ้าน เช่น กฎหมายเจ้าของทรัพย์สิน กฎหมายการเงิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสังคม ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรต้องรู้เพื่อประโยชน์ของชุมชนในหมู่บ้านที่ดี ขึ้นและสามารถดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขและความเจริญก้าวหน้าได้

พรบ. หมู่บ้านและอาคารชุดคืออะไร? พรบ. คอนโดมิเนียมและหมู่บ้าน พ.ศ. 2559

โดยนอกจากกฎหมายพรบ. คอนโดมิเนียมและหมู่บ้าน พ.ศ. 2558 แล้ว ยังมีกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหมู่บ้านอีกมากมาย ซึ่งทั้งหมดนี้มีความสําคัญอย่างมากในการช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ในการจัดการหมู่บ้าน จึงต้องเรียนรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

โดยเริ่มต้นจากกฎหมายเจ้าของทรัพย์สิน ซึ่งกำหนดว่า เจ้าของทรัพย์สินต้องรับผิดชอบในการดูแลรักษาและบำรุงรักษาทรัพย์สินของตนเอง รวมถึงพื้นที่ร่วมกันของชุมชนด้วย เพื่อประโยชน์และความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน นอกจากนี้ยังมีกฎหมายการเงินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหมู่บ้าน ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญในการจัดการงบประมาณและการเก็บเงินสำหรับการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้านเป็นต้น

พระราชบัญญัติคอนโดมิเนียม หรือพระราช บัญญัติว่าด้วยอาคารชุด พ.ศ. 2522 (ฉบับภาษาไทย)

พระราชบัญญัติคอนโดมิเนียม หรือพระราช
บัญญัติว่าด้วยอาคารชุด พ.ศ. 2522 (ฉบับภาษาไทย)

พระราชบัญญัติคอนโดมิเนียม หรือพระราชบัญญัติว่าด้วยอาคารชุด พ.ศ. 2522 (ฉบับภาษาไทย)

เป็นกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับการสร้าง การขาย และการบริหารจัดการอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม โดยสร้างขึ้นเพื่อให้มีการจัดการและการดูแลรักษาอาคารและพื้นที่ร่วมกันของชุมชนอย่างเป็นระบบและมีความเป็นระเบียบเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่อาศัยซึ่งสร้างขึ้นโดยมีการแบ่งแยกเป็นหน่วยชั้นเพื่อให้สามารถขายหรือจัดการอย่างอิสระได้ตามความเหมาะสม

สำหรับเนื้อหาในพระราชบัญญัติคอนโดมีเนียม หรือพรบ.อาคารชุด ที่ทุกหมู่บ้านและอาคารชุดต้องใช้ มีดังนี้

สำหรับเนื้อหาในพระราชบัญญัติคอนโดมีเนียม หรือพรบ.อาคารชุด
ที่ทุกหมู่บ้านและอาคารชุดต้องใช้ มีดังนี้

บทที่ 1

กําหนดหลักการและวัตถุประสงค์

ซึ่งกําหนดหลักการและวัตถุประสงค์ของการสร้างอาคารชุด เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการและการดูแลรักษาอาคารและพื้นที่ร่วมกันของชุมชนอย่างเป็นระบบโดย บทที่ 1 ของพระราชบัญญัติอาคารชุดมีหลักการและวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการและการดูแล รักษาอาคารและพื้นที่ร่วมกันของชุมชนอย่างเป็นระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักการ

สร้างอาคารชุดขึ้นมาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือที่ทํางานของบุคคลหลายคนในพื้นที่เดียวกัน
การบริหารจัดการอาคารชุดควรเป็นระบบเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการอาคารชุดควรเน้นการจัดการและดูแลรักษาอาคารและพื้นที่ร่วมกันของชุมชนอย่างเป็นระบบ
สร้างอาคารชุดขึ้นมาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือที่ทํางานของ
บุคคลหลายคนในพื้นที่เดียวกัน
การบริหารจัดการอาคารชุดควรเป็นระบบเพื่อให้การ
ดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการอาคารชุดควรเน้นการจัดการและดูแล
รักษาอาคารและพื้นที่ร่วมกันของชุมชนอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้ใช้อาคารชุดได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสะดวกสบาย
  • เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับอาคารชุด
  • เพื่อให้มีการบริหารจัดการอาคารชุดเป็นระบบเพื่อการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้ชุมชนในอาคารชุดมีความสัมพันธ์ที่ดีกันและมีความสามารถในการแก้ไขข้อพิพาทและขัดแย้งในอนาคตได้
  • เพื่อให้การบริหารจัดการอาคารชุดเป็นไปอย่างเป็นระบบและมีการดูแลรักษาอาคารและพื้นที่ร่วมกันของชุมชน อย่างเหมาะสมและเป็นระเบียบ
  • เพื่อให้ผู้ใช้อาคารชุดได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสะดวกสบาย
  • เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับอาคารชุด
  • เพื่อให้มีการบริหารจัดการอาคารชุดเป็นระบบเพื่อการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้ชุมชนในอาคารชุดมีความสัมพันธ์ที่ดีกันและมีความสามารถในการแก้ไขข้อพิพาทและขัดแย้งในอนาคตได้
  • เพื่อให้การบริหารจัดการอาคารชุดเป็นไปอย่างเป็นระบบและมีการดูแลรักษาอาคารและพื้นที่ร่วมกันของชุมชน อย่างเหมาะสมและเป็นระเบียบ

พระราชบัญญัติอาคารชุด กําหนดหลักการและวัตถุประสงค์ของการสร้างอาคารชุดเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ และการดูแลรักษาอาคารและพื้นที่ร่วมกันของชุมชนอย่างเป็นระบบ หลักการของการสร้างอาคารชุดได้กล่าวถึงการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการอย่างรอบด้านและการคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

ส่วนวัตถุประสงค์คือเพื่อให้ผู้ใช้อาคารชุดมีความสุขสมรู้ร่วมกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับอาคารชุดและพื้นที่ร่วมกันของชุมชน นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายเพิ่มเติมเช่นเพื่อให้การบริหารจัดการอาคารชุดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการวางแผนและดําเนินการอย่างเหมาะสม และเพื่อให้ชุมชนใช้วิธีการที่เหมาะสมและมีความสมดุลในการ จัดการเพื่อไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในอนาคต

พระราชบัญญัติอาคารชุด กําหนดหลักการและวัตถุประสงค์ของการสร้างอาคารชุดเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ และการดูแลรักษาอาคารและพื้นที่ร่วมกันของชุมชนอย่างเป็นระบบ หลักการของการสร้างอาคารชุดได้กล่าวถึงการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการอย่างรอบด้านและการคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

ส่วนวัตถุประสงค์คือเพื่อให้ผู้ใช้อาคารชุดมีความสุขสมรู้ร่วมกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับอาคารชุดและพื้นที่ร่วมกันของชุมชน นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายเพิ่มเติมเช่นเพื่อให้การบริหารจัดการอาคารชุดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการวางแผนและดําเนินการอย่างเหมาะสม และเพื่อให้ชุมชนใช้วิธีการที่เหมาะสมและมีความสมดุลในการ จัดการเพื่อไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในอนาคต

บทที่ 2

กําหนดข้อบังคับในการสร้างอาคารชุด

ซึ่งกําหนดข้อบังคับในการสร้างอาคารชุด รวมถึงการต้องขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร การแบ่งแยกห้องชุด และการกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้อยู่อาศัย โดย บทที่ 2 ของพระราชบัญญัติอาคารชุดกําหนดข้อบังคับในการสร้างอาคารชุด เน้นไปที่การกําหนดข้อบังคับ ในการสร้างอาคารชุด ซึ่งประกอบไปด้วยหลายเรื่องอย่างเช่นการต้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร การแบ่งแยกห้องชุด และการกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้อยู่อาศัย โดยสรุปบทที่ 2 ได้ดังนี้

circle process 1

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารชุด

กฎหมายกําหนดว่าผู้ที่ต้องการสร้างอาคารชุดจะต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐก่อน เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและตรวจรับการก่อสร้างอย่างเหมาะสม

circle process 4

การแบ่งแยกห้องชุด

กฎหมายกําหนดว่าห้องชุดจะต้องมีพื้นที่ใช้สอยอย่างเหมาะสมและไม่เกินกว่าจะทําให้เกิดความไม่สมดุลของอาคาร และจะต้องมี การกําหนดพื้นที่ส่วนกลางของอาคารชุดที่ให้บริการร่วมกัน

circle process 3

การกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้อยู่อาศัย

การกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผู้อยู่อาศัย

กฎหมายกําหนดว่าอาคารชุดจะต้องมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้อยู่อาศัย เช่น ระบบรักษาความปลอดภัย การจัดเก็บขยะ และการจัดการระบบไฟฟ้าและน้ําประปาให้เหมาะสม

พรบ.อาคารชุดเป็นกฎหมายที่กําหนดเกี่ยวกับการสร้างอาคารชุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบริหาร จัดการและการดูแลรักษาอาคารและพื้นที่ร่วมกันของชุมชนอย่างเป็นระบบ ในบทที่ 2 กฎหมายได้กําหนดข้อบังคับในการ สร้างอาคารชุด โดยรวมถึงการต้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร การแบ่งแยกห้องชุด และการกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้อยู่อาศัยเพื่อให้การสร้างอาคารชุดมีความปลอดภัยและมีคุณภาพตามมาตรฐาน และให้ผู้อยู่อาศัยมีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจําวัน

นอกจากนี้ยังมีการกําหนดค่าภาระเพิ่มเติมในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารชุด เพื่อสนับสนุนการจัดสรรพื้นที่สาธารณะและการพัฒนาพื้นที่ในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในการสร้างอาคารชุดจะช่วยเพิ่มคุณค่าของอาคารและชุมชนให้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป

พรบ.อาคารชุดเป็นกฎหมายที่กําหนดเกี่ยวกับการสร้างอาคารชุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบริหาร จัดการและการดูแลรักษาอาคารและพื้นที่ร่วมกันของชุมชนอย่างเป็นระบบ ในบทที่ 2 กฎหมายได้กําหนดข้อบังคับในการ สร้างอาคารชุด โดยรวมถึงการต้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร การแบ่งแยกห้องชุด และการกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้อยู่อาศัยเพื่อให้การสร้างอาคารชุดมีความปลอดภัยและมีคุณภาพตามมาตรฐาน และให้ผู้อยู่อาศัยมีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจําวัน

นอกจากนี้ยังมีการกําหนดค่าภาระเพิ่มเติมในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารชุด เพื่อสนับสนุนการจัดสรรพื้นที่สาธารณะและการพัฒนาพื้นที่ในชุมชนอย่างยั่งยืนโดยการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในการสร้างอาคารชุดจะช่วยเพิ่มคุณค่าของอาคารและชุมชนให้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป

ทําไมคุณต้องใช้บริการด้านกฎหมายกับเรา

การบริการด้านกฎหมายที่ดีควรเป็นอย่างไร?

มีทีมนักกฎหมายที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีความเข้าใจด้านกฎหมายอย่างแท้จริง

เป็นทีมบริการที่นอกจากจะให้ความช่วยเหลือแล้วยังสามารถให้คําแนะนําได้

คํานึงถึงคุณประโยชน์ของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการอย่างสูงสุด

ให้บริการด้วยความยืดหยุ่น โดยต้องปรับตัวให้เข้ากับความต้องการและสถานการณ์ของลูกค้าได้

รับบริการโดยการคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า คุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลของลูกค้าอย่างเคร่งครัด

ข้อดีของการใช้บริการด้านกฎหมาย

ในการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ช่วยปกป้องกิจการ

การใช้บริการด้านกฎหมายช่วยป้องกันความเสี่ยงในการดําเนินกิจการ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจะช่วยให้ผู้ประกอบการรู้จักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และทําให้การดําเนินธุรกิจมีความสอดคล้องกับกฎหมาย

การใช้บริการด้านกฎหมายช่วยป้องกันความเสี่ยงในการดําเนิน
กิจการ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจะช่วยให้ผู้ประกอบการรู้จัก
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และทําให้การดําเนินธุรกิจมีความสอด
คล้องกับกฎหมาย

ช่วยลดความเสี่ยง

การใช้บริการด้านกฎหมายช่วยลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจะช่วยตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจ และแนะนําวิธีการลดความเสี่ยงเหล่านั้นให้กับผู้ประกอบการ

การใช้บริการด้านกฎหมายช่วยลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจะช่วยตรวจสอบ
และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจ และแนะนําวิธี
การลดความเสี่ยงเหล่านั้นให้กับผู้ประกอบการ

ช่วยสร้างความเชื่อถือ

การใช้บริการด้านกฎหมายช่วยสร้างความเชื่อถือในการดําเนินธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจะช่วย ตรวจสอบและประเมินความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ และช่วยจัดทําเอกสารที่เหมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจ

การใช้บริการด้านกฎหมายช่วยสร้างความเชื่อถือในการดําเนินธุรกิจ
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจะช่วย ตรวจสอบและประเมินความถูก
ต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ และช่วยจัดทํา
เอกสารที่เหมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจ

ช่วยลดค่าใช้จ่าย

การใช้บริการด้านกฎหมายช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจะช่วยแนะนําการตัดสินใจซื้อขาย หมู่บ้านและอาคารชุดที่มีข้อมูลทางด้านธุรกิจที่ให้ความได้เปรียบและช่วยตัดสินใจรวมถึงการเปรียบเทียบ ราคาให้กับผู้ดําเนินธุรกิจ

การใช้บริการด้านกฎหมายช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจ
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจะช่วยแนะนําการตัดสินใจซื้อขาย หมู่บ้านและ
อาคารชุดที่มีข้อมูลทางด้านธุรกิจที่ให้ความได้เปรียบและช่วยตัดสินใจรวมถึง
การเปรียบเทียบ ราคาให้กับผู้ดําเนินธุรกิจ

ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้ตามกฎหมาย

การใช้บริการด้านกฎหมายช่วยป้องกันความเสี่ยงในการดําเนินกิจการ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจะช่วยให้ผู้ประกอบการรู้จักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และทําให้การดําเนินธุรกิจมีความสอดคล้องกับกฎหมาย

การใช้บริการด้านกฎหมายช่วยป้องกันความเสี่ยงในการดําเนิน
กิจการ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจะช่วยให้ผู้ประกอบการรู้จัก
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และทําให้การดําเนินธุรกิจมีความสอด
คล้องกับกฎหมาย

รีวิวจากลูกค้า

5/5

“ทีมนักกฎหมายที่นี้ทำงานเป็นระบบและมีความเป็นมืออาชีพสูงมาก”

เกิดปัญหาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการทำธุรกิจทีไรเครียดมากค่ะ แต่พอมาเลือกใช้บริการด้านกฎหมายที่ PM SERVICE ทำให้มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น เพราะทีมนักกฎหมายที่นี้ทำงานเป็นระบบและมีความเป็นมืออาชีพสูงมาก ทนายที่ทำงานให้ดิฉันเก่งมาก ขอบคุณมากค่ะ PM SERVICE

asset 1

คุณขนิษฐา ศรีลักษณ์

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

รีวิวจากลูกค้า

5/5

“PM SERVICE ทำให้ผมไม่ต้องเสียเวลาในการปวดหัวคดีเลยครับ”

ทีมผมเกิดปัญหากับลูกค้าในการทำโครงการผมก็เป็นแค่นักวิศวกรที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาฯ อย่างลึกซึ้ง ผมจึงตัดสินใจหาบริการด้านกฎหมายที่เก่งและมีความเชี่ยวชาญจนได้ใช้บริการกับ PM SERVICE ทำให้ผมไม่ต้องเสียเวลาในการปวดหัวคดีเลยครับ

2060

คุณดนัย ฉัตรวลัย

ตำแหน่ง วิศวกร

รีวิวจากลูกค้า

5/5

“จัดการปัญหาที่เจอได้ตอบโจทย์ของปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก”

วันนั้นเกิดปัญหากับนักธุรกิจและดิฉันไม่มีความรู้เรื่องกฎหมาย จนได้มาใช้บริการด้านกฎหมายที่ PM SERVICE ช่วยจัดการปัญหาที่ดิฉันเจอได้ตอบโจทย์ของปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก ทีมนักกฎหมายมีความเชี่ยวชาญมากช่วยทำให้การทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของดิฉันสะดวกขึ้นเยอะเลยค่ะ

2334

คุณกรกนก กวีศิลป์

ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ

รีวิวจากลูกค้า

5/5

“ทีมนักกฎหมายที่นี้ทำงานเป็นระบบและมีความเป็นมืออาชีพสูงมาก”

เกิดปัญหาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการทำธุรกิจทีไรเครียดมากค่ะ แต่พอมาเลือกใช้บริการด้านกฎหมายที่ PM SERVICE ทำให้มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น เพราะทีมนักกฎหมายที่นี้ทำงานเป็นระบบและมีความเป็นมืออาชีพสูงมาก ทนายที่ทำงานให้ดิฉันเก่งมาก ขอบคุณมากค่ะ PM SERVICE

asset 1

คุณขนิษฐา ศรีลักษณ์

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

รีวิวจากลูกค้า

5/5

“PM SERVICE ทำให้ผมไม่ต้องเสียเวลาในการปวดหัวคดีเลยครับ”

ทีมผมเกิดปัญหากับลูกค้าในการทำโครงการผมก็เป็นแค่นักวิศวกรที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาฯ อย่างลึกซึ้ง ผมจึงตัดสินใจหาบริการด้านกฎหมายที่เก่งและมีความเชี่ยวชาญจนได้ใช้บริการกับ PM SERVICE ทำให้ผมไม่ต้องเสียเวลาในการปวดหัวคดีเลยครับ

2060

คุณดนัย ฉัตรวลัย

ตำแหน่ง วิศวกร

รีวิวจากลูกค้า

5/5

“จัดการปัญหาที่เจอได้ตอบโจทย์ของปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก”

วันนั้นเกิดปัญหากับนักธุรกิจและดิฉันไม่มีความรู้เรื่องกฎหมาย จนได้มาใช้บริการด้านกฎหมายที่ PM SERVICE ช่วยจัดการปัญหาที่ดิฉันเจอได้ตอบโจทย์ของปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก ทีมนักกฎหมายมีความเชี่ยวชาญมากช่วยทำให้การทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของดิฉันสะดวกขึ้นเยอะเลยค่ะ

2334

คุณกรกนก กวีศิลป์

ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

หากคุณสนใจหรือต้องการ
ที่ปรึกษาโครงการอสังหาฯติดต่อเราได้ที่