บริการที่ปรึกษา
โครงการอสังหาริมทรัพย์

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จํากัด
พร้อมให้บริการที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์

ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญในสายงานด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีความซับซ้อน เพราะเรามีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ เป็นอย่างมากด้วยประสบการณ์การทำงานด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มามากกว่า 10 ปี เราจึงอยากใช้ประสบการณ์ที่สะสมมาอย่างยาวนาน ในการเป็นตัวช่วยให้ลูกค้า ที่สนใจเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เเต่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญสามารถเข้ามาใช้บริการที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์กับทางเราได้อย่างเป็นกันเอง

ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญในสายงานด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีความซับซ้อน เพราะเรามีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ เป็นอย่างมากด้วยประสบการณ์การทำงานด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มามากกว่า 10 ปี เราจึงอยากใช้ประสบการณ์ที่สะสมมาอย่างยาวนาน ในการเป็นตัวช่วยให้ลูกค้า ที่สนใจเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เเต่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญสามารถเข้ามาใช้บริการที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์กับทางเราได้อย่างเป็นกันเอง

บริการที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์คืออะไร?

บริการที่ปรึกษา
โครงการอสังหาริมทรัพย์

คืออะไร?

บริการที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์

หมายถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์ให้กับลูกค้าหรือผู้ที่สนใจโครงการนั้น ๆ โดยการให้บริการเช่นนี้จะช่วยให้ลูกค้าหรือผู้ที่สนใจโครงการในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เข้าใจเกี่ยวกับโครงการและตัดสินใจได้ถูกต้องตามความต้องการของตนเอง

โดยบริการที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์ จะมีการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลายๆ ด้านของโครงการ เช่น การวางแผนการเงิน การสร้างแผนการตลาด การเลือกสถานที่ตั้งโครงการ การประเมินค่าบริโภคและโครงการ และอื่น ๆ โดยการให้บริการเหล่านี้จะต้องพิจารณาโครงการแต่ละโครงการแล้วเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมต่อแต่ละโครงการ

หมายถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์ให้กับลูกค้าหรือผู้ที่สนใจโครงการนั้น ๆ โดยการให้บริการเช่นนี้จะช่วยให้ลูกค้าหรือผู้ที่สนใจโครงการในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เข้าใจเกี่ยวกับโครงการและตัดสินใจได้ถูกต้องตามความต้องการของตนเอง

โดยบริการที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์ จะมีการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลายๆ ด้านของโครงการ เช่น การวางแผนการเงิน การสร้างแผนการตลาด การเลือกสถานที่ตั้งโครงการ การประเมินค่าบริโภคและโครงการ และอื่น ๆ โดยการให้บริการเหล่านี้จะต้องพิจารณาโครงการแต่ละโครงการแล้วเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมต่อแต่ละโครงการ

บริการที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์ คืออะไร?

ขั้นตอนการทำงานและการใช้บริการ
ที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์

มีอะไรบ้าง?

ขั้นตอนการทำงานและการใช้บริการ
ที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์
มีอะไรบ้าง?

วิเคราะห์และประเมินโครงการ
เป็นการคำนวณความเสี่ยงและอุปสรรคของโครงการ และตรวจสอบว่าโครงการนั้นสอดคล้องกับแผนการเงินของลูกค้าหรือไม่ โดยการวิเคราะห์และประเมินโครงการ (Project Analysis and Evaluation) เป็นกระบวนการที่ใช้วิธีการวิเคราะห์และประเมินโครงการเพื่อให้มีการตัดสินใจเลือกโครงการที่มีความเหมาะสมและมีโอกาสสำเร็จสูงขึ้น โดยการประเมินโครงการจะต้องพิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ดังนี้

1.1 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของโครงการในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านเทคโนโลยี ด้านตลาด ด้านกฎหมาย และด้านอื่น ๆ

1.2 การวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (Needs Analysis) เพื่อทราบว่ากลุ่มเป้าหมายต้องการอะไรและมีความต้องการอย่างไรกับโครงการ

1.3 การวิเคราะห์คู่แข่ง (Competitive Analysis) เพื่อทราบคู่แข่งที่แข็งแกร่งและจุดแข็งของคู่แข่ง และใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อวางแผนกลยุทธ์ในการแข่งขัน

1.4 การวิเคราะห์องค์กรภายนอก (External Environment Analysis) เพื่อประเมินตลาดและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของโครงการ

1.5 การวิเคราะห์องค์กรภายใน (Internal Environment Analysis) เพื่อประเมินแรงขับเคลื่อนที่มีอยู่ภายในองค์กรและความสามารถในการจัดการทรัพยากรของโครงการ
1
การวางแผน
ประมาณการงบประมาณ และสร้างแผนการเงินเพื่อดูว่าโครงการนั้นมีความเป็นไปได้หรือไม่ โดยการวางแผน (Planning) คือกระบวนการที่ใช้วิธีการวางแผนเพื่อกำหนดเป้าหมาย และวิธีการในการดำเนินงานในอนาคต เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีขั้นตอนการวางแผนหลัก ๆ ดังนี้

2.1 กำหนดเป้าหมาย ต้องกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นไปตามความเป็นจริง โดยต้องระบุว่าต้องการทำอะไร สิ่งที่ต้องการบรรลุในระยะยาวและสั้น ๆ และระยะเวลาที่กำหนด

2.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร วิเคราะห์ความแข็งแกร่งของคู่แข่งและโอกาสในตลาด เพื่อทำให้สามารถวางแผนกลยุทธ์ในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 การสร้างแผนการดำเนินงาน กำหนดวิธีการทำงาน และแผนการดำเนินงานโดยระบุกิจกรรมและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการดำเนินงาน และกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบ

2.5 การวิเคราะห์ผลตอบแทน ประเมินผลตอบแทนของโครงการ โดยวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน และผลกระทบที่เป็นอย่างไรต่อองค์กร

การวางแผนเป็นกระบวนการที่สำคัญในการบริหารจัดการและพัฒนาธุรกิจหรือโครงการต่าง ๆ โดยเป้าหมายหลักของการวางแผนคือการช่วยให้องค์กรหรือโครงการสามารถกำหนดเป้าหมาย และวางแผนดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และสามารถปรับปรุงแผนงานตามสภาพแวดล้อมและความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
2
การซื้อขาย
ช่วยเหลือในการเตรียมเอกสารการซื้อขาย การตรวจสอบสัญญา และการดำเนินการอื่น ๆ เพื่อให้การซื้อขายเป็นไปได้อย่างถูกต้อง โดยกระบวนการการซื้อขายปกติจะเริ่มต้นจากการหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ต้องการซื้อหรือขาย การพิจารณาและการต่อรองราคา การทำสัญญาซื้อขาย และการชำระเงิน โดยปกติการซื้อขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3
การจัดการโครงการ
ช่วยในการวางแผนการจัดการโครงการและการเตรียมการเพื่อให้โครงการดำเนินไปได้ตามแผน โดยการจัดการโครงการเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจหรือโครงการขององค์กรมีประสิทธิภาพและเป็นไปได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งกระบวนการการจัดการโครงการปกติจะเริ่มต้นจากการวางแผน การกำหนดวัตถุประสงค์ และการกำหนดกลยุทธ์ เป็นต้น

หลังจากนั้นจะต้องทำการสร้างแผนงานการดำเนินงาน และต้องมีการบริหารจัดการโครงการอย่างเข้มงวด เพื่อทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนและเป็นไปได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังต้องมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้สามารถปรับปรุงแผนงานให้ดียิ่งขึ้นตามความเหมาะสมและตามความต้องการของลูกค้า
4

สำหรับขั้นตอนเหล่านี้ การให้คำปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์นั้น
จะต้องพิจารณาโครงการแต่ละโครงการ แล้วเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมต่อแต่ละโครงการเป็นต้น
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าในอนาคต

สำหรับขั้นตอนเหล่านี้ การให้คำปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์นั้น จะต้องพิจารณาโครงการแต่ละโครงการ แล้วเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมต่อแต่ละโครงการเป็นต้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าในอนาคต

ทำไมคุณต้องใช้บริการที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์

ทำไมคุณต้องใช้บริการ
ที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์

คุณลักษณะที่ปรึกษา
โครงการอสังหาริมทรัพย์
ที่มีคุณภาพควรเป็นอย่างไร

คุณลักษณะที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์
ที่มีคุณภาพควรเป็นอย่างไร

1.ความเข้าใจและความชำนาญ

ที่ปรึกษาควรมีความเข้าใจที่ดีในด้านอสังหาริมทรัพย์
และสามารถให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการอัปเดตความรู้เกี่ยวกับ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง

1.ความเข้าใจและความชำนาญ

ที่ปรึกษาควรมีความเข้าใจที่ดีในด้านอสังหาริมทรัพย์ และสามารถให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการอัปเดตความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง

2.การติดต่อสื่อสาร

ที่ปรึกษาควรมีทักษะในการสื่อสารที่ดี เพื่อให้สามารถ
สื่อสารกับลูกค้าได้อย่างชัดเจนและเข้าใจกันได้ดี นอก
จากนี้ยังต้องมีการตอบกลับคำถามและสอบถามของ
ลูกค้าอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

2.การติดต่อสื่อสาร

ที่ปรึกษาควรมีทักษะในการสื่อสารที่ดี เพื่อให้สามารถ สื่อสารกับลูกค้าได้อย่างชัดเจนและเข้าใจกันได้ดี นอก จากนี้ยังต้องมีการตอบกลับคำถามและสอบถามของลูกค้าอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

3.ความน่าเชื่อถือ

ที่ปรึกษาควรเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการ
รับรองโดยองค์กรที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และมีความโปร่งใสในการให้
บริการ

3.ความน่าเชื่อถือ

ที่ปรึกษาควรเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการ รับรองโดยองค์กรที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังต้องมีการ ปฏิบัติตามกฎหมาย และมีความโปร่งใสในการให้ บริการ

4.การวางแผนและการดูแลลูกค้า

ที่ปรึกษาควรมีการวางแผนและดูแลลูกค้าอย่างเต็มที่ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีและได้รับความ สะดวกสบายในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

4.การวางแผนและการดูแลลูกค้า

ที่ปรึกษาควรมีการวางแผนและดูแลลูกค้าอย่างเต็มที่ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีและได้รับความ สะดวกสบายในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

5.การให้บริการหลังการขาย

ที่ปรึกษาควรมีการให้บริการหลังการขายที่ดี เช่น การสอบถามลูกค้าเกี่ยวกับปัญหาหรือความต้องการในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และการให้คำแนะนำหรือแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในการลงทุนและพร้อมกันนั้นยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับทีมงาน ในการบริการอสังหาริมทรัพย์

5.การให้บริการหลังการขาย

ที่ปรึกษาควรมีการให้บริการหลังการขายที่ดี เช่น การสอบถามลูกค้าเกี่ยวกับปัญหาหรือความต้องการในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และการให้คำแนะนำ หรือแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในการลงทุนและพร้อมกันนั้นยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับทีมงาน ในการบริการอสังหาริมทรัพย์

ข้อดีของการใช้บริการที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์

ในการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีการวางแผนการเงิน การวางแผนการตลาดด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดี ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ

ปลอดภัยจากการลงทุน เพราะมีทีมที่ปรึกษาคอยประเมินเพื่อช่วยลดความเสี่ยง

เชื่อถือได้ ไว้วางใจได้ ด้วยการทำงานกับทีมที่ปรึกษามืออาชีพ

ไม่ต้องคิดเยอะ มีทีมที่ปรึกษาช่วยคิด ช่วยตัดตัดสินใจ ช่วยจัดการเรื่องเอกสาร

ผลตอบแทนดี มีเงินเก็บ

ข้อดีของการใช้บริการที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ข้อดีของการใช้บริการที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์

ในการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีการวางแผนการเงิน
การวางแผนการตลาดด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดี ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ

เชื่อถือได้ ไว้วางใจได้
ด้วยการทำงานกับทีมที่ปรึกษามืออาชีพ

young asian business man smile holding tablet office areaman smart business concept

ปลอดภัยจากการลงทุน
เพราะมีทีมที่ปรึกษาคอยประเมิน
เพื่อช่วยลดความเสี่ยง

ไม่ต้องคิดเยอะ
มีทีมที่ปรึกษาช่วยคิด ช่วยตัดตัดสินใจ ช่วยจัดการเรื่องเอกสาร

ผลตอบแทนดี มีเงินเก็บ

รีวิวจากลูกค้า

5/5

“ประทับใจมากเลยค่ะ ใช้บริการที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์”

พนักงานพูดดี บริการดีมาก ให้คำปรึกษาตรงจุด ทำให้เราทำงานสะดวกขึ้น และยังมีข้อแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนดี ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกิจและโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้ด้วย ปลื้มมาก

2247

คุณสาริตา มีนาพันธ์

ตำแหน่ง นักธุรกิจ

รีวิวจากลูกค้า

5/5

“ประทับใจมาก น้องพนักงานอัธยาศัยดีมาก”

ประสบปัญหาเกี่ยวกับการถูกมิจฉาชีพโกงตลอดเมื่อทำโครงการอสังหาริมทรัพย์ ดิฉันจึงต้องเริ่มหาที่ปรึกษา จนได้มาเจอบริการที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ PM SERVICE น้องพนักงานอัธยาศัยดีมาก พูดจาไพเราะ มีความรู้ ตรงไหนที่ทำให้ธุรกิจของเราได้ประโยชน์น้องเขาแนะนำหมดเลยค่ะ ประทับใจมาก

2511

คุณพิลัยพรรณ พิทัยพาณิช

ตำแหน่ง นักลงทุน

รีวิวจากลูกค้า

5/5

“หาที่ปรึกษามาตั้งนานกว่าจะเจอที่ถูกใจ”

พนักงาน PM SERVICE บริการดีมากให้คำปรึกษาผมชัดเจนและได้ประโยชน์เป็นอย่างมาก ทำให้วางแผนการทำงานง่ายมากขึ้น รวมถึงได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับแนวโน้มของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบใหม่ที่ทันโลกมากยิ่งขึ้น PM SERVICE ให้บริการทันสมัยจริง ๆ ครับ

2311

คุณบรรพจน์ บิริฉัตร

ตำแหน่ง นังลงทุน

รีวิวจากลูกค้า

5/5

“ประทับใจมากเลยค่ะ ใช้บริการที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์”

พนักงานพูดดี บริการดีมาก ให้คำปรึกษาตรงจุด ทำให้เราทำงานสะดวกขึ้น และยังมีข้อแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนดี ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกิจและโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้ด้วย ปลื้มมาก

2247

คุณสาริตา มีนาพันธ์

ตำแหน่ง นักธุรกิจ

รีวิวจากลูกค้า

5/5

“ประทับใจมาก น้องพนักงานอัธยาศัยดีมาก”

ประสบปัญหาเกี่ยวกับการถูกมิจฉาชีพโกงตลอดเมื่อทำโครงการอสังหาริมทรัพย์ ดิฉันจึงต้องเริ่มหาที่ปรึกษา จนได้มาเจอบริการที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ PM SERVICE น้องพนักงานอัธยาศัยดีมาก พูดจาไพเราะ มีความรู้ ตรงไหนที่ทำให้ธุรกิจของเราได้ประโยชน์น้องเขาแนะนำหมดเลยค่ะ ประทับใจมาก

2511

คุณพิลัยพรรณ พิทัยพาณิช

ตำแหน่ง นักลงทุน

รีวิวจากลูกค้า

5/5

“หาที่ปรึกษามาตั้งนานกว่าจะเจอที่ถูกใจ”

พนักงาน PM SERVICE บริการดีมากให้คำปรึกษาผมชัดเจนและได้ประโยชน์เป็นอย่างมาก ทำให้วางแผนการทำงานง่ายมากขึ้น รวมถึงได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับแนวโน้มของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบใหม่ที่ทันโลกมากยิ่งขึ้น PM SERVICE ให้บริการทันสมัยจริง ๆ ครับ

2311

คุณบรรพจน์ บิริฉัตร

ตำแหน่ง นังลงทุน

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

หากคุณสนใจหรือต้องการ
ที่ปรึกษาโครงการอสังหาฯติดต่อเราได้ที่