บริการรับบริหารอาคาร

และบริการจดทะเบียนอาคารชุด
นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลคอนโด

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด พร้อมให้บริการรับบริหารอาคาร
บริการจดทะเบียนอาคารชุด นิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นิติบุคคล
คอนโดในการซื้อและเช่าคอนโด ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ พร้อมดูแล
และใส่ใจให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพมากกว่า 10 ปี

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด พร้อมให้บริการรับบริหารอาคาร บริการจดทะเบียนอาคารชุด นิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นิติบุคคลคอนโดในการซื้อและเช่าคอนโด ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ พร้อมดูแลและใส่ใจให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพมากกว่า 10 ปี

นิติบุคคล ให้บริการดูแลและจัดการความเรียบร้อยในคอนโดและหมู่บ้าน

ไม่ว่าจะเป็น...

 • การจัดการอาคารและทรัพย์ส่วนกลาง
 • การจัดการด้านบัญชี การเงิน 
 • การจัดการด้านงานระบบของอาคาร
 • การจัดประชุม การจัดกิจกรรม และงานธุรการทั่วไป
 • การเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการอื่น ๆ

เรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ดูแลอยู่ในทุกด้าน ทั้งด้านบริหารสำนักงาน ด้านงานระบบของอาคาร ด้านการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ด้านการรักษาความสะอาดและกายภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

เรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ดูแลอยู่ในทุกด้าน ทั้งด้านบริหารสำนักงาน ด้านงานระบบของอาคาร ด้านการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ด้านการรักษาความสะอาดและกายภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

ด้วยประสบการณ์จากทีมงานคุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญ เราจึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ดูแลอยู่ในทุกด้าน ทั้งด้านบริหารสำนักงาน ด้านกายภาพสิ่งแวดล้อมด้านงานระบบของอาคาร ด้านการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย และด้านการรักษาความสะอาด

ด้วยประสบการณ์จากทีมงานคุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญ เราจึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ดูแลอยู่ในทุกด้าน ทั้งด้านบริหารสำนักงาน
ด้านกายภาพสิ่งแวดล้อม ด้านงานระบบของอาคาร ด้านการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย และด้านการรักษาความสะอาด

เพื่อคงคุณค่าและตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์รวมไปถึงตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางบริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางไว้ ดังนี้

เพื่อคงคุณค่าและตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์รวมไปถึงตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทางบริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางไว้ ดังนี้

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

สรรหา และคัดสรรบุคลากร, ฝึกอบรม
บุคลากร , ประเมินผลการทำงาน

สรรหา และคัดสรรบุคลากร, ฝึกอบรมบุคลากร , ประเมินผลการทำงาน

การประชาสัมพันธ์

ประกาศข่าวสารต่างๆ ,ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ในวาระต่างๆ , จัดทำจุลสารต่างๆ ให้ชุมชน

ประกาศข่าวสารต่างๆ , ประชาสัมพันธ์ รณรงค์
ในวาระต่าง ๆ , จัดทำจุลสารต่าง ๆ ให้ชุมชน

การจัดการเอกสาร

ควบคุมหนังสือ-ประกาศ เข้า / ออก , การจัดทำประวัติ รายละเอียด , การจัดแฟ้มเอกสารทั่วไป

ควบคุมหนังสือ-ประกาศ เข้า / ออก , การจัดทำ
ประวัติ รายละเอียด , การจัดแฟ้มเอกสารทั่วไป

ติดตาม และรายงานผล

ควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการบริหาร ,ประชุมร่วมเพื่อหาข้อสรุปแนวทางการดำเนินการ และรายงานผลการดำเนินการ

ควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามแนว
ทางการบริหาร ,ประชุมร่วมเพื่อหาข้อสรุป
แนวทางการดำเนินการ และรายงานผลการ
ดำเนินการ

ความสัมพันธ์ภายในชุมชน

 • การบริหารชุมชน ควบคุมกฎระเบียบ ข้อบังคับ, จัดประชุมกรรมการ ประชุมใหญ่ประจำ
 • กิจกรรมเสริมความสัมพันธ์ภายใน เช่น วันปีใหม่, วันเด็ก, วันสงกรานต์, วันแม่, วันลอยกระทง, วันพ่อ เป็นต้น

บริการรับบริหารอาคาร
บริการจดทะเบียนอาคารชุด
นิติบุคคลอาคารชุด
และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
นิติบุคคลคอนโด
คืออะไร และมีหน้าที่บริการอะไรบ้าง?

บริการรับบริหารอาคาร บริการจดทะเบียนอาคารชุด
นิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
นิติบุคคลคอนโด คืออะไร และมีหน้าที่บริการอะไรบ้าง?

บริการรับ
บริหารอาคาร

บริการรับบริหารอาคารเป็นบริการที่ให้บริการดูแลและบริหารจัดการอาคารให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการอื่น ๆ ภายในอาคารได้ดียิ่งขึ้น บริการรับบริหารอาคารจะประกอบด้วยหลายส่วน ได้แก่ 

 • การจัดการส่วนกลาง เช่น ลิฟต์ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบประปา การทำความสะอาดส่วนกลาง เป็นต้น
 • การบริหารจัดการการจองห้องประชุม ห้องเล่นเด็ก ห้องอ่านหนังสือ ห้องฟิตเนส และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ
 • การจัดการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบประปา เป็นต้น
 • การจัดการดูแลและควบคุมการเข้าออกของผู้เข้าอาคารและพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ความปลอดภัยสูงสุดในอาคาร
 • การจัดการธุรกิจในอาคาร เช่น การจัดการสัญญาเช่า การเรียกเก็บเงิน การบันทึกบัญชี เป็นต้น


บริการรับบริหารอาคาร
เป็นบริการที่สำคัญเป็นอย่างมาก ๆ ในการดูแลและบริหารจัดการอาคาร โดยจะต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการอาคารเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เช่าและผู้ซื้ออย่างสูงที่สุด

นิติบุคคล
หมู่บ้านจัดสรร

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะเป็นองค์กรหรือสมาคมที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดการและดูแลหมู่บ้านจัดสรร เช่น การจัดการส่วนกลางของหมู่บ้าน การดูแลและบำรุงรักษาพื้นที่รอบๆ หมู่บ้าน เป็นต้น

บริการจด
ทะเบียน
อาคารชุด

บริการจด
ทะเบียนอาคารชุด

บริการจดทะเบียนอาคารชุด คือการทำหนังสือรับรองการตกลงซื้อขายหรือการโอนกรรมสิทธิ์ของอาคารชุด โดยทำการจดทะเบียนกับกรมที่ดินเพื่อเป็นหลักฐานที่ชัดเจนและสามารถนำไปใช้ในภายหลังได้

โดยการจดทะเบียนอาคารชุดเป็นการรับรองสิทธิ์ที่ชัดเจนต่อความเป็นเจ้าของและผู้ใช้บริการอาคารชุด ซึ่งจะต้องมีเอกสารที่ถูกต้องและสมบูรณ์ เช่น สัญญาซื้อขาย หรือหนังสือรับรองการโอนกรรมสิทธิ์ และจดทะเบียนกับกรมที่ดิน เพื่อเป็นหลักฐานที่ชัดเจนในการกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ในอนาคต เช่น การขายอาคาร การทำสัญญาเช่า หรือการสร้างหรือเพิ่มสิ่งก่อสร้างในอาคาร

นิติบุคคล
อาคารชุด

นิติบุคคลอาคารชุดเป็นกลุ่มหน่วยงานหรือบริษัทที่มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อการบริหารจัดการอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม โดยทั่วไปแล้ว นิติบุคคลอาคารชุดจะมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการและดูแลอาคารชุดให้มีคุณภาพและปลอดภัยสูงสุดตลอดเวลา

นิติบุคคลอาคารชุดจะมีผู้บริหารอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมที่ดูแลและควบคุมการดำเนินงาน และประสานงานกับผู้ให้บริการรับบริหารอาคาร รวมถึงการวางแผนและการดำเนินงานเพื่อรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของอาคารชุด นอกจากนี้ นิติบุคคลอาคารชุดยังจัดหาและจัดการบริการต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินงานของอาคารชุด เช่น บริการรักษาความสะอาด บริการรักษาความปลอดภัย การบริหารจัดการอาคาร การดูแลและบำรุงซ่อมบำรุงอาคาร รวมถึงการจัดการกับปัญหาเชิงกฎหมายและปัญหาทางการเงิน

นิติบุคคลอาคารชุดมีบทบาทสำคัญในการทำให้ผู้เช่าหรือผู้ใช้บริการมีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตในอาคารชุด และช่วยให้ผู้เช่าและผู้ใช้บริการสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ผู้เช่าและผู้ซื้ออย่างสูงที่สุด

นิติบุคคล
คอนโด

นิติบุคคลคอนโด

นิติบุคคลคอนโดเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะเป็นองค์กรหรือสมาคมที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดการดูแลและบำรุงรักษาอาคารชุดเป็นเรื่องสำคัญในการให้บริการรับบริหารอาคาร

โดยจะมีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรใช้งานในอาคาร เช่น ลิฟต์ ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ เพื่อให้มีความปลอดภัยในการใช้งานและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการ

นิติบุคคลอาคารชุดและนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเป็นผู้ดูแลและจัดการหลายด้านของอาคารชุดหรือหมู่บ้านจัดสรร เช่น การจัดการส่วนกลาง การบัญชีและการเงิน การจัดการซ่อมบำรุงอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกในหมู่บ้าน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้มีความสะดวกสบายและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นิติบุคคลคอนโดเป็นบริษัทหรือนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการอาคารคอนโดมิเนียม ซึ่งมักจะเป็นอาคารที่มีหลายชั้นและมีหลายห้องในตัวเดียวกัน โดยนิติบุคคลคอนโดจะมีสมาชิกอยู่หลายคน แต่จะไม่เกิน 50 คน และสมาชิกจะมีสิทธิ์ในการลงมติในเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดการเงิน การจัดการส่วนกลาง หรือการตัดสินใจในเรื่องสำคัญอื่น ๆ นิติบุคคลคอนโดจะต้องประกอบด้วยผู้จัดการอาคาร ซึ่งมักจะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการอาคารคอนโด รวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน การตลาด และการบริการลูกค้า เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงสุด

นอกจากนี้ นิติบุคคลคอนโดโดยทั่วไปยังมีหน้าที่ดูแลเรื่องการประชาสัมพันธ์กับผู้เช่าห้องและผู้อาศัย โดยจะต้องให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับอาคารคอนโดมิเนียมและการบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

ทำไมคุณต้องใช้บริการรับบริหารอาคาร บริการจดทะเบียนอาคารชุด
นิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นิติบุคคลคอนโด

ทำไมคุณต้องใช้บริการรับบริหารอาคาร บริการจดทะเบียนอาคารชุด นิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นิติบุคคลคอนโด

ได้รับการรับรองจาก มาตรฐานสากล ISO 9001 : 2016

ISO 9001 : 2015

ได้รับการรับรองจาก มาตรฐานสากล ISO 14001: 2015

ISO 14001: 2015

ข้อดีของการใช้บริการรับบริหารอาคาร บริการจดทะเบียนอาคารชุด นิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นิติบุคคลคอนโด

ข้อดีของการใช้บริการรับบริหารอาคาร บริการจดทะเบียนอาคารชุด นิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นิติบุคคลคอนโด

1.การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพ

2.มีการจัดการการเงินและการบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ

3.การบริการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ตรงไปตรงมา ทำให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจ

4.มีทีมงานที่ชำนาญในการช่วยวางแผนการดำเนินงาน

5.รู้เท่าทันเหตุการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์และวิธีการแก้ไขต่าง ๆ ด้วยความทันสมัย

6.มีทีมงานดูแล จัดการเรื่องเอกสารต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ

7.มีเวลาในการทำงานด้านอื่น ๆ เพราะเราได้จัดการบริการให้คุณลูกค้าทั้งหมดเมื่อใช้บริการกับเรา

ข้อดีของการใช้บริการรับบริหารอาคาร บริการจดทะเบียนอาคารชุด นิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นิติบุคคลคอนโด

รีวิวจากลูกค้า

5/5

“ทำงานตอบสนองต่อความต้องการของลูกบ้านเร็วมาก”

จ้างบริษัทรับบริหารอาคารมามากมาย แต่ยังมีคุณภาพไม่ได้ดั่งใจตามความต้องการของลูกบ้านที่ต้องการนิติบุคคลที่ทำงานเร็ว จนมีเพื่อนแนะนำให้รู้จักกับ บริการรับบริหารอาคารที่ PM SERVICE ตอนแรกยังไม่ค่อยมั่นใจว่าจะทำงานเร็วแก้ไขปัญหาให้ลูกบ้านไวทันใจมั้ย แต่พอได้รับ Feed Back จากลูกบ้านผมหมดกังวลเลยครับ ทำงานตอบสนองต่อความต้องการของลูกบ้านเร็วมาก

2142

คุณปรเมศ กิจเดชา

ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ

รีวิวจากลูกค้า

5/5

“PM SERVICE ให้บริการดีมาก”

เราใช้บริการบริหารอาคาร PM SERVICE จัดการให้ครบจบแบบครบวงจร ใส่ใจให้บริการลูกบ้านในคอนโดและหมู่บ้านจัดสรรเป็นอย่างมาก ทำให้ลูกค้าชื่นชมผ่าน Line กลุ่มทุกวันเลยค่ะ

DSC01209

คุณชญานิช พิสิทธ์โกสน

ตำแหน่ง ผู้จัดการด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์

รีวิวจากลูกค้า

5/5

“ทำงานจัดการปัญหาเร็วมาก แถมยังใส่ใจลูกบ้านเป็นอย่างมาก”

ดิฉันเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มาหลายปี เจอกับบริษัทที่รับบริหารอาคารมาหลายที่ แต่ไม่มีที่ไหนจัดการอาคารและบริหารอาคาร นิติบุคคลได้รวดเร็วเท่า PM SERVICE เลยค่ะ ทำงานจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในอาคารเร็วมาก แถมยังใส่ใจลูกบ้านเป็นอย่างมาก มีกิจกรรมดี ๆ เกิดขึ้นในชุมชนตลอดเลยค่ะ ทำให้ชุมชนดูอบอุ่นมาก

2428

คุณนิภาดา สุนทร

ตำแหน่ง นายหน้าอสังหาริมทรัพย์

รีวิวจากลูกค้า

5/5

“ทำงานตอบสนองต่อความต้องการของลูกบ้านเร็วมาก”

จ้างบริษัทรับบริหารอาคารมามากมาย แต่ยังมีคุณภาพไม่ได้ดั่งใจตามความต้องการของลูกบ้านที่ต้องการนิติบุคคลที่ทำงานเร็ว จนมีเพื่อนแนะนำให้รู้จักกับ บริการรับบริหารอาคารที่ PM SERVICE ตอนแรกยังไม่ค่อยมั่นใจว่าจะทำงานเร็วแก้ไขปัญหาให้ลูกบ้านไวทันใจมั้ย แต่พอได้รับ Feed Back จากลูกบ้านผมหมดกังวลเลยครับ ทำงานตอบสนองต่อความต้องการของลูกบ้านเร็วมาก

2142

คุณปรเมศ กิจเดชา

ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ

รีวิวจากลูกค้า

5/5

“PM SERVICE ให้บริการดีมาก”

เราใช้บริการบริหารอาคาร PM SERVICE จัดการให้ครบจบแบบครบวงจร ใส่ใจให้บริการลูกบ้านในคอนโดและหมู่บ้านจัดสรรเป็นอย่างมาก ทำให้ลูกค้าชื่นชมผ่าน Line กลุ่มทุกวันเลยค่ะ

DSC01209

คุณชญานิช พิสิทธ์โกสน

ตำแหน่ง ผู้จัดการด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์

รีวิวจากลูกค้า

5/5

“ทำงานจัดการปัญหาเร็วมาก แถมยังใส่ใจลูกบ้านเป็นอย่างมาก”

ดิฉันเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มาหลายปี เจอกับบริษัทที่รับบริหารอาคารมาหลายที่ แต่ไม่มีที่ไหนจัดการอาคารและบริหารอาคาร นิติบุคคลได้รวดเร็วเท่า PM SERVICE เลยค่ะ ทำงานจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในอาคารเร็วมาก แถมยังใส่ใจลูกบ้านเป็นอย่างมาก มีกิจกรรมดี ๆ เกิดขึ้นในชุมชนตลอดเลยค่ะ ทำให้ชุมชนดูอบอุ่นมาก

2428

คุณนิภาดา สุนทร

ตำแหน่ง นายหน้าอสังหาริมทรัพย์

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

หากคุณสนใจหรือต้องการ
ที่ปรึกษาโครงการอสังหาฯติดต่อเราได้ที่