บริหารจัดการอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร

DSC05819 scaled

ด้วยประสบการณ์จากทีมงานคุณภาพ โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ดูแลอยู่ในทุกด้าน ทั้งด้านบริหารสำนักงาน ด้ายกายภาพสิ่งแวดล้อม ด้านวิศวกรรม ด้านการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย และด้านการรักษาความสะอาด เพื่อคงคุณค่าและตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์รวมไปถึงตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ทางบริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางไว้ ดังนี้

  1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์

สรรหา และคัดสรรบุคลากร, ฝึกอบรมบุคลากร , ประเมินผลการทำงาน

  1. การประชาสัมพันธ์

ประกาศ-ข่าวสารต่าง ๆ , ประชาสัมพันธ์ รณรงค์  ในวาระต่าง ๆ , จัดทำจุลสารต่าง ๆ ให้ชุมชน

  1. การจัดการเอกสาร

ควบคุมหนังสือ-ประกาศ เข้า /  ออก , การจัดทำประวัติ รายละเอียด , การจัดแฟ้มเอกสารทั่วไป

  1. ติดตาม และรายงานผล

ควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการบริหาร ,ประชุมร่วมเพื่อหาข้อสรุปแนวทางการดำเนินการ และรายงานผลการดำเนินการ

ความสัมพันธ์ภายในชุมชน

  1. การบริหารชุมชน

ควบคุมกฎระเบียบ ข้อบังคับ , จัดประชุมกรรมการ ประชุมใหญ่ประจำ

  1. กิจกรรมเสริมความสัมพันธ์ภายใน เช่น

วันปีใหม่ , วันเด็ก , วันสงกรานต์  , วันแม่  , วันลอยกระทง  , วันพ่อ เป็นต้น

Share :

บทความอื่นๆ