สิทธิทางภาษีของ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร มีอะไรบ้าง

สิทธิทางภาษีของ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร มีอะไรบ้าง

สิทธิทางภาษีของ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร มีอะไรบ้าง

นิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร เป็นรูปแบบการบริหารจัดการโครงการที่ดินซึ่งมีการจัดตั้งกลุ่มบุคคลเข้ามาทำหน้าที่ดูแลจัดการ อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค ทรัพย์สินส่วนกลางและบริการสาธารณะที่ได้รับโอนทรัพย์สินจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมแก่เจ้าของบ้านทุกครัวเรือนที่เป็นสมาชิกของหมู่บ้าน ในฐานะนิติบุคคลตามกฎหมายได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ แต่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเมื่อมีการจ่ายเงินได้ให้กับผู้มีเงินได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.ยกเว้นภาษีการรับโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภค

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีหน้าที่รับโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะมาจากเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นตัวแทนดูแลจัดการแทนบรรดาเจ้าของบ้านในโครงการ โดยนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะและอากรแสตมป์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนทรัพย์สิน รวมถึงการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ประจำปีด้วย

2.ยกเว้นอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

ในส่วนของรายได้จากการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางซึ่งนิติบุคคลบ้านจัดสรรเรียกเก็บจากลูกบ้านในโครงการเพื่อนำมาใช้จ่ายดูแลพื้นที่ส่วนกลางให้อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้ตลอดเวลา ไม่ว่าเจ้าของบ้านจะใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพย์สินส่วนกลางหรือไม่ก็ตาม ทุกคนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าใช้จ่ายร่วมกัน โดยนิติบุคคลได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม

สิทธิทางภาษีข้างต้นทำให้นิติบุคคลได้รับประโยชน์จากการยกเว้นภาษีเงินได้ อย่างไรก็ตาม นิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรรมีหน้าที่ต้องเสียภาษีในส่วนของการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย โดยนิติบุคคลบ้านจัดสรรควรยื่นคำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่สรรพากรพื้นที่ภายใน 60 วันหลังจากจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเรียบร้อยแล้ว สำหรับเลขประจำตัวในการเสียภาษีของนิติบุคคลเป็นเลข 10 หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข 4 ไม่เหมือนกับเลขประจำตัวในการเสียภาษีของบุคคลธรรมดา

ในส่วนของการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายต่อกรมสรรพากรจะมีการหักภาษีทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินเดือนพนักงานทุกตำแหน่งในโครงการ ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนผู้จัดการโครงการ พนักงานจัดซื้อ แม่บ้าน คนสวน คนเก็บขยะ ช่าง ซ่อมบำรุงประจำโครงการ หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย นอกจากนั้นยังมีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในกรณีการจ้างเงินให้นิติบุคคล เช่น การจ้างบริษัทรับเหมาจากภายนอกเข้ามาบำรุงรักษา อาคารสถานที่ และทรัพย์สินส่วนกลางของโครงการ, ค่าขนส่ง, ค่าเช่าพื้นที่, ค่าโฆษณา และค่าบริการต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ นิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรรจึงมีหน้าที่นำรายได้ส่วนที่ต้องเสียภาษีไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้

สิทธิทางภาษีของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน ทั้งส่วนที่ต้องเสียภาษีและส่วนที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ตามจัดว่ามีความซับซ้อนพอควร ฝ่ายนิติบุคคลจึงต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐานรายงานประจำปี งบดุลและบัญชีรายรับรายจ่ายไว้ยื่นแบบส่งภาษีตอนสิ้นปี

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : https://pmserviceth.com/

Share :

บทความอื่นๆ

PM Coke แนะนำโครงการบ้านใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม 01

แนะนำโครงการบ้านใหม่ คอนโดใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม เหมาะกับคนฝันอยากมีบ้านหลังแรก

รวมโครงการบ้านใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม เหมาะกับคนฝันอยากมีบ้านหลังแรก ให้เลือกซื้อบ้านได้ถูกใจความต้องการในการใช้ชีวิต

ดูเพิ่มเติม
Pm. Coke 4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับ 01

4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับของผู้ซื้อคอนโด ผู้เช่าคอนโดได้ 2024

4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับของผู้ซื้อคอนโด ผู้เช่าคอนโดได้ในปี 2024 ที่สามารถส่งผลต่อการขึ้นลงของราคาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตได้ 1. คอนโดมิเนียมราคาประหยัด 2. คอนโดมิเนียมราคาปานกลาง

ดูเพิ่มเติม
Pm Coke.รู้ไวก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด 01

รู้ไว้ก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดิน จะต้องทำอย่างไร มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง 2024

การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดินจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเจ้าของเก่าได้ทำการขายห้องชุดคอนโด/ที่ดินให้กับเจ้าของใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนเงินตราเข้ามาแล้วแทนด้วยชื่อของเจ้าของใหม่

ดูเพิ่มเติม