หมู่บ้านจัดสรร ไม่มีนิติบุคคลเข้ามาดูแล ได้หรือไม่

หมู่บ้านจัดสรร ไม่มีนิติบุคคลได้หรือไม่

หมู่บ้านจัดสรร ไม่มีนิติบุคคลได้หรือไม่

เป็นที่ถกเถียงกันในวงกว้างเกี่ยวกับค่าส่วนกลางที่เจ้าของที่ดินในโครงการบ้านจัดสรรจะต้องจ่ายไปในทุก ๆ เดือน จนนำมาถึงข้อสงสัยว่า ไม่มีนิติบุคคลได้หรือไม่ จะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนกลางนั้น เพราะเป็นปริมาณไม่ใช่น้อยหากรวมการจัดเก็บจากสมาชิกบ้านทุกหลังรวมกัน ซึ่งการจำหน่ายที่ดิน ที่ได้แบ่งเป็นแปลงย่อยรวมกันตั้งแต่ 10 แปลงขึ้นไป ไม่ว่าจะมาจากการแบ่งที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงที่มีพื้นที่ติดต่อกัน หรือมีการแบ่งเพิ่มในภายหลังให้มีจำนวน 10 แปลงขึ้นไป โดยได้รับทรัพย์หรือประโยชน์เป็นค่าตอบแทน จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย พระราชบัญญัติ การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 นี้ โดยห้ามมิให้ผู้จัดสรรที่ดินทำนิติกรรมกับบุคคลใดอันก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคและที่ดินที่ใช้เพื่อบริการสาธารณะ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน นั่นแสดงว่าโครงการบ้านจัดสรรที่มีพื้นที่ส่วนกลางหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทางโครงการจัดตั้งหรือก่อสร้างขึ้นมา เช่น ถนน สวน สนามเด็กเล่น สระว่ายน้ำ อาคารสถานที่ อื่น ๆ ที่มิใช่การซื้อขาย จะไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของผู้จัดสรรที่ดินอีกต่อไป แต่จะเป็นของผู้ซื้อที่ดินจัดสรร ที่จะต้องแต่งตั้ง นิติบุคคล ของหมู่บ้านจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อทำหน้าที่ในการรับโอนทรัพย์สินส่วนกลางดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่ในการจัดการและดูแล บำรุงรักษาและจะต้องนำทรัพย์สินดังกล่าวไปจดแจ้งในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์กับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินด้วย 

นั่นแสดงว่าหมู่บ้านจัดสรร โครงการคอนโดมิเนียมทุกโครงการจะต้องมีการจัดตั้ง นิติบุคคล ขึ้นมาตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการและดูแลผลประโยชน์ให้กับเจ้าของที่ดินที่ซื้อไว้ โดยอาจมีการคัดเลือกจากสมาชิกในหมู่บ้านหรือจ้างบริษัทภายนอกให้เข้ามาบริหารงาน นิติบุคคล เพื่อความเป็นกลางและโปร่งใส เนื่องจากตามกฎหมายสมาชิกโครงการบ้านจัดสรรจะต้องชำระค่าส่วนกลางด้วยการจัดเก็บเป็นรายเดือน เพื่อใช้ในการจ้าง ช่าง ซ่อมแซม บำรุงรักษา สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางอื่น ๆ เพื่อให้สมาชิกทุกคนสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา โดยการจัดเก็บค่าบริการส่วนกลางขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกำหนดหรือตามมติการประชุมใหญ่ของสมาชิกในหมู่บ้านจัดสรร หากโครงการใดที่ไม่มีนิติบุคคลพื้นที่ส่วนกลางอาจโดนยกให้เป็นสาธารณะประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจทำให้บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่ส่วนกลาง ทำให้ขาดการบำรุง ดูแลรักษา ส่งผลถึงอันตรายที่จะตามมาในภายหลังได้

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : https://pmserviceth.com/

Share :

บทความอื่นๆ

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024 01

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024

การเลือกซื้อทาวน์โฮมถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่อยากจะมีบ้าน เพราะการเลือกบ้านหลังหนึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนด้านการเงินที่เป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อบ้าน

ดูเพิ่มเติม