หากต้องการทำงานด้านนิติบุคคล ควรมีคุณสมบัติอย่างไร

หากต้องการทำงานด้านนิติบุคคล ควรมีคุณสมบัติอย่างไร

หากต้องการทำงานด้านนิติบุคคล ควรมีคุณสมบัติอย่างไร

สำหรับผู้ที่สนใจจะสมัครทำงานด้านนิติบุคคล ต้องการรู้รายละเอียดถึงคุณสมบัติ เพื่อนำมาสู่การเข้าเป็นนิติบุคคลได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง ขอแนะนำคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสมัครนิติบุคคลตากฎหมายกำหนด ดังนี้

 • ตามมาตรา 35 นิติบุคคลอาคารชุดจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือจะมีการจัดตั้งเป็นนิติบุคคลมาแล้วก็ได้เช่นกัน
 • ถ้าในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้จัดการ จะต้องมีการแต่งตั้งบุคคลธรรมดาเพิ่มอีก 1 คน มาเป็นผู้ดำเนินการแทนนิติบุคคลในฐานะของผู้จัดการ
 • ตามมาตรา 35/1 ผู้จัดการนิติบุคคลจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
 • ผู้ที่เป็นผู้จัดการนิติบุคคลจะต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือผู้ที่ไร้ความสามารถ
 • ผู้ที่เป็นผู้จัดการนิติบุคคลได้ จะต้องไม่เคยถูกปลดออกจากทางราชการ องค์กรหรือหน่วยงานใดของทั้งภาครัฐและเอกชนในเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ของตนเอง
 • ผู้ที่จะเป็นนิติบุคคลต้องไม่เคยมีประวัติได้รับโทษจำคุกจากคำพิพากษา เว้นแต่โทษความผิดโดยประมาทหรือความผิดแบบลหุโทษ
 • ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นผู้จัดการนิติบุคคล ด้วยเหตุทุจริตหรือประพฤติเสื่อมเสียใด ๆ มาก่อน
 • ต้องไม่เป็นผู้มีหนี้สินค้างชำระ ตามมาตรา 18
 • มาตรา 35/2 การจะเป็นผู้จัดการนิติบุคคลได้ จะต้องได้รับมติของที่ประชุมใหญ่
 • มีความสามารถด้านการดูแลและจัดการทุกส่วน ที่เกี่ยวข้องในด้านเอกสาร
 • พูดคุยไกล่เกลี่ยกับลูกบ้านในทุก ๆ เรื่อง
 • สามารถจัดการและดูแลด้านระบบรักษาความปลอดภัย กับการรักษาความสงบเรียบร้อยได้ดี
 • จัดให้มีการทำทั้งบัญชีรายรับและรายจ่ายแบบประจำเดือนทุกเดือน พร้อมการติดประกาศในเรื่องบัญชีให้เจ้าของบ้านทุกหลังได้รับทราบภายใน 15 วัน อย่างต่อเนื่องกัน
 • สามารถที่จะฟ้องเพื่อบังคับชำระหนี้จากทางเจ้าของบ้านที่ค้างชำระค่าส่วนกลาง
 • มีความสามารถในการพูดคุยกับเจ้าของร่วมหรือเจ้าของบ้าน ที่ทำให้พื้นที่ส่วนกลางเกิดความเสียหาย โดยที่เจ้าของบ้านนั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
 • มีจรรยาบรรณด้านการบริหารทรัพย์สินภายในโครงการหมู่บ้าน ให้ความสำคัญต่อสวัสดิภาพความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ที่อยู่ในโครงการมาเป็นหลัก
 • ไม่ว่าจะเป็นการสร้างหรือซ่อมแซมใด ๆ พื้นที่ส่วนกลาง ต้องไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในโครงการหมู่บ้าน
 • บริหารทรัพย์สินต่าง ๆ ตามหลักข้อเท็จจริงของวิชาการและการขอความคิดเห็นโดยรวมจากเจ้าของร่วมหรือเจ้าของบ้าน
 • นำเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของกรรมการและผู้อยู่อาศัย ด้วยหลักความเป็นจริงและซื่อสัตย์
 • มีการประกาศประชาสัมพันธ์เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อคนในหมู่บ้าน
 • มีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการซ่อมแซม หรือการแจ้งเตือนเรื่องราวเตือนภัยต่าง ๆ ให้ลูกบ้านได้รับรู้ทุกครั้ง

เมื่อต้องการจะทำงานในด้านนิติบุคคลแล้ว คุณต้องมีคุณสมบัติโดยรวมตามที่กล่าวมาข้างต้น ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของความซื่อสัตย์ ไว้วางใจได้ และมีความสามารถด้านการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี ทั้งยังต้องมีความกระตือรือร้นด้านการดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยโดยรวมของผู้อยู่อาศัย เพื่อทำให้โครงการหมู่บ้านนั้นเป็นระเบียบ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และไร้ซึ่งปัญหาใด ๆ กวนใจ

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : https://pmserviceth.com/

Share :

บทความอื่นๆ

PM Coke แนะนำโครงการบ้านใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม 01

แนะนำโครงการบ้านใหม่ คอนโดใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม เหมาะกับคนฝันอยากมีบ้านหลังแรก

รวมโครงการบ้านใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม เหมาะกับคนฝันอยากมีบ้านหลังแรก ให้เลือกซื้อบ้านได้ถูกใจความต้องการในการใช้ชีวิต

ดูเพิ่มเติม
Pm. Coke 4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับ 01

4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับของผู้ซื้อคอนโด ผู้เช่าคอนโดได้ 2024

4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับของผู้ซื้อคอนโด ผู้เช่าคอนโดได้ในปี 2024 ที่สามารถส่งผลต่อการขึ้นลงของราคาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตได้ 1. คอนโดมิเนียมราคาประหยัด 2. คอนโดมิเนียมราคาปานกลาง

ดูเพิ่มเติม
Pm Coke.รู้ไวก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด 01

รู้ไว้ก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดิน จะต้องทำอย่างไร มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง 2024

การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดินจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเจ้าของเก่าได้ทำการขายห้องชุดคอนโด/ที่ดินให้กับเจ้าของใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนเงินตราเข้ามาแล้วแทนด้วยชื่อของเจ้าของใหม่

ดูเพิ่มเติม