หากไม่จ่ายค่าส่วนกลางคอนโดและหมู่บ้านจะเป็นอย่างไรและมีข้อดี ข้อเสียอะไรบ้าง

หากไม่จ่ายค่าส่วนกลางคอนโดและหมู่บ้านจะเป็นอย่างไรและมีข้อดี ข้อเสียอะไรบ้าง

 

ค่าส่วนกลางคอนโดและหมู่บ้านคืออะไร

ค่าส่วนกลางคอนโดและหมู่บ้าน คืออะไร?

ค่าส่วนกลางในคอนโดและหมู่บ้านเป็นเงินที่ถูกเก็บจากเจ้าของอสังหาริมทรัพย์แต่ละโครงการ และถูกใช้ในการบำรุงรักษา ดูแล และพัฒนาพื้นที่ส่วนรวมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีในคอนโดหรือหมู่บ้าน หรือบางครั้งอาจรวมถึงค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลบริหารจัดการชุมชน

การเก็บค่าส่วนกลางมีเป้าหมายเพื่อให้ชุมชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม และสร้างสภาพแวดล้อมที่ทันสมัยและใช้งานได้อย่างมีความสุขสบาย โดยรวมแล้ว ค่าส่วนกลางเป็นส่วนสำคัญในการสร้างและรักษาคุณภาพชีวิตของผู้ที่อาศัยในคอนโดและหมู่บ้านให้มีความสมดุลและเหมาะสม

 

ค่าส่วนกลางคอนโดและหมู่บ้านมีไว้ทำไม

ค่าส่วนกลางคอนโดและหมู่บ้าน มีไว้ทำไม?

 • ใช้ในการบำรุงรักษาและดูแลส่วนกลางและพื้นที่ส่วนรวม: ค่าส่วนกลางใช้สำหรับการดูแลและบำรุงรักษาพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงส่วนสาธารณะ สระว่ายน้ำ โรงอาหารส่วนกลาง ห้องพระ หรือสิ่งอื่น ๆ โดยการบำรุงรักษาเหล่านี้ทำให้สมาชิกของชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
 • ใช้ในการดำเนินการบริหารจัดการ: การเก็บเงินค่าส่วนกลางช่วยให้มีเงินที่จำเป็นสำหรับการจัดการและดำเนินการในชุมชน ซึ่งอาจรวมถึงการจ้างงานบุคคลที่จะดูแลการบริหารจัดการทั้งหมด อาทิเช่นการบริหารการเงิน การดูแลสิ่งก่อสร้าง การจัดการส่วนร่วมกัน เพื่อให้ชุมชนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเรียบร้อย
 • ใช้ในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพในชุมชน: การมีส่วนกลางและพื้นที่ส่วนรวมช่วยสร้างโอกาสในการสร้างสัมพันธภาพและความเชื่อมั่นในชุมชน ผู้ที่อาศัยในชุมชนมีโอกาสได้พบปะ สังคมกัน และเข้าร่วมกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นความสามารถทางสังคมและความเข้าใจต่อกัน
 • ความพร้อมและความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตร่วมกัน: การมีพื้นที่ส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนรวมช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตร่วมกัน ทำให้สมาชิกชุมชนสามารถเลือกใช้บริการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

สรุปได้ว่า ค่าส่วนกลางมีบทบาทสำคัญในการสร้างและรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในคอนโดและหมู่บ้าน ทำให้ผู้ที่อาศัยในชุมชนสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสอดคล้องกับความต้องการและความสำคัญของสิ่งแวดล้อมร่วมกันได้

 

หากไม่จ่ายค่าส่วนกลางคอนโดและหมู่บ้านจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

หากไม่จ่ายค่าส่วนกลางคอนโดและหมู่บ้านจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง?

 • การขาดแคลนทรัพยากร: ค่าส่วนกลางใช้สำหรับการดูแลและบำรุงรักษาพื้นที่ส่วนรวมในคอนโดหรือหมู่บ้าน เช่น ถนนภายในโครงการ สวนสาธารณะ สระว่ายน้ำ ห้องพระ ฟิตเนส เมื่อไม่มีเงินในการดูแลรักษาทรัพยากรเหล่านี้ อาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับความสะดวกสบายและการใช้ชีวิตร่วมกันของชุมชน อาจมีสภาวะสกปรก ความไม่เรียบร้อย หรือสภาพแวดล้อมที่เสื่อมเสียเกิดขึ้น
 • ผลทางกฎหมายและเป็นลูกหนี้: หากคุณไม่จ่ายค่าส่วนกลางคอนโดตามข้อกำหนดในสัญญาหรือกฎระเบียบ คุณอาจต้องเผชิญกับการดำเนินคดีทางกฎหมายจากสมาชิกอาคารหรือหน่วยงานที่จัดการคอนโดหรือหมู่บ้านโดยนิติบุคคลนอกจากนี้ อาจถูกบันทึกลงในทะเบียนหนี้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการกู้ยืมเงิน การทำธุรกรรมทางการเงิน หรือการจัดหาที่พักในอนาคต

สรุปได้ว่าการไม่จ่ายค่าส่วนกลางสามารถทำให้เกิดผลกระทบต่อคุณเองและชุมชนอีกทั้งเป็นสาเหตุของปัญหาทั้งทางทรัพย์สินและสังคมในอนาคตได้

 

ใครเป็นคนจัดการค่าส่วนกลาง

ใครเป็นคนจัดการค่าส่วนกลาง?

ค่าส่วนกลางในคอนโดหรือหมู่บ้านจัดสรรจัดการโดยนิติบุคคลหรือบริษัทรับบริหารอาคารหรือหมู่บ้าน ซึ่งมักจะเป็นบริษัทจัดการทรัพย์สินหรือสมาคมที่มีหน้าที่บริหารจัดการและดูแลส่วนรวมของอาคารหรือชุมชน

 

ข้อดีของการเก็บค่าส่วนกลาง

ข้อดีของการเก็บค่าส่วนกลาง

 • การรักษาส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวก: การเก็บค่าส่วนกลางช่วยให้มีงบประมาณในการดูแลรักษาส่วนกลาง เช่น การตัดหญ้า, การดูแลต้นไม้, การซ่อมแซมโครงสร้างและอุปกรณ์ในสวน ทำให้ส่วนกลางสวยงามและสะดวกสบายสำหรับผู้ใช้บริการทุกคน
 • สร้างความเสมอภาคและความเข้าใจ: การเก็บค่าส่วนกลางช่วยสร้างความเข้าใจและเสมอภาคในการจัดการส่วนกลาง ทุกคนที่ใช้บริการจะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและสนับสนุนในการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาและการดูแลรักษาส่วนรวมและสถานที่อำนวยความสะดวกอื่น ๆ
 • การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ: การเก็บค่าส่วนกลางช่วยให้มีงบประมาณเพียงพอในการดำเนินการบริหารจัดการส่วน มีความเป็นระเบียบและมีการวางแผนในการใช้ทรัพยากรเช่น งบประมาณ, แรงงาน และวัสดุที่เหมาะสม
 • การพัฒนาสวนเพิ่มมูลค่า: การเก็บค่าส่วนกลางช่วยสร้างงบประมาณในการพัฒนาสวนให้มีคุณภาพและมูลค่าสูงขึ้น ทำให้ส่วนกลางเป็นที่น่าสนใจและเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินในชุมชนคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร
 • การสร้างสัมพันธภาพในชุมชน: การมีการร่วมมือในการดูแลส่วนกลางช่วยสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างผู้อยู่อาศัย ช่วยเพิ่มความเป็นสังคมและความเชื่อมั่นในชุมชน
 • ความปลอดภัยและการรักษาความเงียบสงบ: การมีงบประมาณในการดูแลรักษาส่วนกลางช่วยให้สามารถดำเนินการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยในพื้นที่ ทำให้ผู้ใช้บริการรู้สึกปลอดภัยและเงียบสงบในพื้นที่สาธารณะ
 • การสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุน: การเก็บค่าส่วนกลางช่วยสร้างความเชื่อมั่นในผู้ลงทุนหรือผู้ซื้อทรัพย์สินในชุมชนคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร พื้นที่ส่วนกลางที่ดูแลดีและมีความสะดวกสบายจะเป็นปัจจัยที่ช่วยเพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน
 • การสร้างการจัดการความขัดแย้ง: การเก็บค่าส่วนกลางช่วยลดความขัดแย้งในการบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลาง โดยมีแนวทางการใช้เงินและทรัพยากรที่ชัดเจน ซึ่งช่วยลดความขัดแย้งระหว่างบุคคลและช่วยในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

การเก็บค่าส่วนกลางมีความสำคัญในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและสร้างความเป็นระเบียบในพื้นที่ร่วมสำหรับผู้อยู่อาศัยหรือบริการในชุมชนหมู่บ้านจัดสรรหรือคอนโด อย่างไรก็ตาม การเก็บค่าส่วนกลางควรมีการกำหนดรายละเอียดที่ชัดเจนและโปร่งใส เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการใช้งบประมาณและการดำเนินการในส่วนกลางอย่างถูกต้องและโปร่งใส

 

ข้อเสียของการเก็บค่าส่วนกลาง

ข้อเสียของการเก็บค่าส่วนกลาง

 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: การเก็บค่าส่วนกลางอาจทำให้ผู้อยู่อาศัยต้องเสียเงินเพิ่มเติมเพื่อใช้บริการส่วนกลาง ซึ่งอาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้น
 • ข้อขัดแย้งในการบริหารจัดการ: การเก็บค่าส่วนกลางอาจเป็นแหล่งข้อขัดแย้งระหว่างผู้อยู่อาศัยหรือบริการในชุมชน หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งบประมาณหรือการบริหารจัดการ อาจเกิดความขัดแย้งและความไม่พอใจ
 • การใช้งบประมาณไม่เหมาะสม: บางครั้งอาจมีการใช้งบประมาณส่วนกลางไม่เหมาะสมหรือไม่โปร่งใส ทำให้ผู้ใช้บริการรู้สึกว่ามีการใช้เงินอย่างไม่ได้เป็นธรรม
 • การควบคุมและการเข้าถึงข้อมูล: บางครั้งผู้อยู่อาศัยหรือบริการอาจไม่สามารถควบคุมการใช้งบประมาณหรือมีการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการส่วนกลางได้ ทำให้ขาดความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือในกระบวนการบริหารจัดการ
 • การบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสม: บางครั้งอาจมีการบริหารจัดการส่วนกลางที่ไม่เหมาะสมหรือไม่มีการวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ส่วนกลางไม่ได้รับการดูแลอย่างเพียงพอ
 • การขาดความสัมพันธ์และความร่วมมือ: การเก็บค่าส่วนกลางอาจทำให้เกิดความขัดแย้งและความไม่เอื้ออำนวยในชุมชนหมู่บ้านจัดสรรหรือคอนโด เนื่องจากผู้ใช้บริการรู้สึกว่ามีการแบ่งแยกและขัดแย้งเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ
 • การไม่ครอบคลุมการให้บริการทั้งหมด: บางครั้งการเก็บค่าส่วนกลางอาจไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดูแลรักษาส่วนกลาง ทำให้ส่วนกลางอาจไม่ได้รับการดูแลอย่างเพียงพอ
 • ตามความสอดคล้องกับกฎหมาย: การเก็บค่าส่วนกลางอาจต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจทำให้กระบวนการนี้ยุ่งยากและจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้น

โดยผู้อยู่อาศัยหรือผู้ใช้บริการควรพิจารณาดี ๆ ก่อนที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับการจ่ายไม่จ่ายการเรียกเก็บค่าส่วนกลางจากนิติบุคคล เพื่อให้ไม่เกิดผลกระทบต่อตัวคุณมากนักและหากจ่ายควรใช้พื้นที่ส่วนกลางให้คุ้มค่าในการจ่ายค่าบริการเพิ่มเติมนั้น เพื่อให้การจ่ายเงินไม่ศูนย์เปล่าโดยอาจเข้าไปใช้บริการฟิตเนสเพื่อออกกำลังกาย หรือสระว่ายน้ำเพื่อพักผ่อนและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

Share :

บทความอื่นๆ

PM Coke แนะนำโครงการบ้านใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม 01

แนะนำโครงการบ้านใหม่ คอนโดใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม เหมาะกับคนฝันอยากมีบ้านหลังแรก

รวมโครงการบ้านใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม เหมาะกับคนฝันอยากมีบ้านหลังแรก ให้เลือกซื้อบ้านได้ถูกใจความต้องการในการใช้ชีวิต

ดูเพิ่มเติม
Pm. Coke 4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับ 01

4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับของผู้ซื้อคอนโด ผู้เช่าคอนโดได้ 2024

4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับของผู้ซื้อคอนโด ผู้เช่าคอนโดได้ในปี 2024 ที่สามารถส่งผลต่อการขึ้นลงของราคาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตได้ 1. คอนโดมิเนียมราคาประหยัด 2. คอนโดมิเนียมราคาปานกลาง

ดูเพิ่มเติม
Pm Coke.รู้ไวก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด 01

รู้ไว้ก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดิน จะต้องทำอย่างไร มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง 2024

การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดินจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเจ้าของเก่าได้ทำการขายห้องชุดคอนโด/ที่ดินให้กับเจ้าของใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนเงินตราเข้ามาแล้วแทนด้วยชื่อของเจ้าของใหม่

ดูเพิ่มเติม