อะไรบ้างที่เกินอำนาจหรือขอบเขตของนิติบุคคลอาคารชุด หรือ นิติบุคคลคอนโด

อะไรบ้างที่เกินอำนาจหรือขอบเขตของนิติบุคคลอาคารชุด หรือ นิติบุคคลคอนโด

อะไรบ้างที่เกินอำนาจหรือขอบเขตของนิติบุคคลอาคารชุด หรือ นิติบุคคลคอนโด

นิติบุคคล อาคารชุด คือ นิติบุคคลที่ได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ในการบริหาร จัดการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุดดังกล่าว ซึ่งแบ่งอำนาจและหน้าที่ออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

ผู้จัดการนิติบุคคล

    • ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ทำหน้าที่เป็นผู้แทนและบริหารจัดการ ดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุดทั้งหมด เช่น การจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย, จ้างคนดูแลทำความสะอาดทรัพย์สินส่วนกลาง เป็นต้น
    • ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมเจ้าของร่วมหรือตามที่คณะกรรมการนิติบุคคลเห็นชอบ โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับ
    • ในกรณีที่จำเป็นเร่งด่วน ผู้จัดการมีอำนาจในการจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลาง โดยไม่ต้องรอมติที่ประชุมเจ้าของร่วมหรือคณะกรรมการนิติบุคคล ซึ่งเรื่องที่กระทำนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาคารชุด คอนโด เช่น กรณีเกิดเหตุน้ำประปารั่วไหล, ไฟฟ้าลัดวงจร ที่ต้องการให้ ช่าง ซ่อมแซมโดยด่วนที่สุด เป็นต้น
    • ผู้จัดการเป็นผู้แทนนิติบุคคล มีอำนาจในการกระทำการใด ๆ รวมถึงนิติกรรมสัญญาภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนดและภายใต้ข้อบังคับของนิติบุคลตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามมติของเจ้าของร่วมและต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับ
  • หากผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ไม่โปร่งใส ไร้ความเป็นธรรม เจ้าของร่วมสามารถถอดถอนได้ ด้วยวิธีการประชุมเจ้าของร่วมตามมาตรา 48(2) แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 ซึ่งในการถอดถอนนั้นจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด

คณะกรรมการ นิติบุคคล

คณะกรรมการนิติบุคคลจะต้องแต่งตั้งโดยมติของที่ประชุมใหญ่ของเจ้าของร่วม โดยอาศัยจากเสียงข้างมากของเจ้าของร่วมที่เข้าประชุม ซึ่งจำนวนคณะกรรมการจะมีได้ไม่เกิน 9 คน การดำรงตำแหน่งหรือการพ้นวาระให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่ ก่อนที่จะออกเป็นข้อบังคับ โดยส่วนใหญ่แล้วจะดำรงตำแหน่งไม่เกิน 2 ปี อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด จะทำหน้าที่ในการเป็นตัวแทนของเจ้าของห้องชุดทั้งหมด เพื่อทำการดูแลและรักษาสิทธิประโยชน์รวมถึงทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุดนั้น สำหรับอำนาจหน้าที่อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการดูแลทรัพย์สินและผลประโยชน์ส่วนกลางของ อาคารสถานที่  ถือว่ามิใช่อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการ

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : https://pmserviceth.com/

Share :

บทความอื่นๆ

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024 01

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024

การเลือกซื้อทาวน์โฮมถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่อยากจะมีบ้าน เพราะการเลือกบ้านหลังหนึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนด้านการเงินที่เป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อบ้าน

ดูเพิ่มเติม