อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนิติบุคลลอาคารชุด มีอะไรบ้าง

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนิติบุคลลอาคารชุด มีอะไรบ้าง

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนิติบุคลลอาคารชุด มีอะไรบ้าง

หากจะกล่าวถึงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ นิติบุคคล อาคารชุด โดยส่วนใหญ่จะทำหน้าที่ในการบริหารจัดการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารนั้นตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและจะต้องประกอบไปด้วยสมาชิกดังต่อไปนี้

 • ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ทำหน้าที่จัดการเรื่องต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุดนั้นตามที่ได้รับมอบหมาย ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมใช้งานตลอดเวลา
 • จัดซื้อ จัดจ้างเพื่อหาสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ แก่สมาชิกที่อาศัยในอาคารชุดนั้น ภายใต้กฎ ระเบียนข้อบังคับที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการอาคารชุด
 • เรียกเก็บเงินส่วนกลางหรือกองทุนของเจ้าของร่วม เพื่อนำมาใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกภายใน อาคารสถานที่ รวมถึงทรัพย์สินส่วนกลางและค่าบริการรักษาความปลอดภัย
 • ควบคุม ดูแลและปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการนิติบุคคล เพื่อผลประโยชน์ของอาคารสถานที่ รวมถึงการดูแลสิทธิ์ทรัพย์สินส่วนกลาง โดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติอาคารชุด ข้อระเบียบและกฎอื่น ๆ ของนิติบุคคลอาคารชุด
 • เป็นตัวแทนของนิติบุคคล ในการติดตาม ฟ้องร้องหรือบังคับอื่นใด ตามที่มติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม ภายใต้ขอบเขตของพระราชบัญญัติอาคารชุด
 • สามารถมอบหมายให้คนอื่นทำแทนได้ แต่ต้องแจ้งต่อคณะกรรมการอาคารชุดเสียก่อน 
 • จัดให้มีการประชุมใหญ่ตามข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด
 • กำหนดระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด โดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติอาคารชุด ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ นิติบุคคล อาคารชุด

 • ควบคุม ดูแลและตรวจสอบการทำงานของนิติบุคคลอาคารชุด โดยผู้จัดการจะเป็นผู้ดำเนินการตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้กำหนดไว้หรือตามแต่การประชุมใหญ่เห็นสมควร
 • ทำหน้าที่ในการออกนโยบาย โดยผู้จัดการจะต้องนำไปปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบาย ซึ่งกฎหรือนโยบายนั้นจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและพระราชบัญญัติอาคารชุด
 • มีหน้าที่ในการรับข้อร้องเรียน และวินิจฉัยคำร้องรวมถึงตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะความขัดแย้งภายใน อาคารสถานที่ ดังกล่าว
 • ทำหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัติงบประมาณในการเบิกจ่ายให้เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ เพื่อผลประโยชน์ของเจ้าของร่วม
 • มีหน้าที่ในการทำนิติกรรมหรืออนุมัติให้ผู้จัดการทำหน้าที่แทนกับบุคคลภายนอก
 • ทำหน้าที่ในการเรียกประชุมใหญ่ตามกฎ ข้อบังคับหรือมีเหตุที่จำเป็นซึ่งเล็งเห็นแล้วว่าจะกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมและเจ้าของอาคารชุด

หน้าที่อื่น ๆ ตามสมควร ภายใต้ผลประโยชน์ของเจ้าของร่วมและความปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยภายในตัวอาคารดังกล่าว เช่น จัดหา ช่าง ซ่อมบำรุงและดูแล ซ่อมแซมทรัพย์สินส่วนกลางให้อยู่สภาพปกติอยู่ตลอดเวลา

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : https://pmserviceth.com/

Similar Posts