เงินได้ที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต้องเสียภาษีหรือไม่

เงินได้ที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต้องเสียภาษีหรือไม่

เงินได้ที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต้องเสียภาษีหรือไม่

คำถามที่หลายคนอยากทราบคือ นิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร มีรายได้อะไรและต้องเสียภาษีอะไรบ้าง นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจำเป็นต้องมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินกำหนดให้ได้รับการยกเว้นภาษีบางประเภทอย่างเช่นรายได้จากค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่จัดเก็บจากลูกบ้านเพื่อดูแลจัดการ อาคารสถานที่ สาธารณูปโภคและทรัพย์สินส่วนกลางในโครงการได้รับยกเว้นภาษีอากร ขณะที่รายได้อื่น ๆ ที่ได้รับจากสมาชิกในหมู่บ้านหรือบุคคลภายนอกยังต้องเสียภาษี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ภาษีเงินได้นิติบุคคล นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรถือเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน ไม่ได้แสวงหากำไรและไม่เข้าข่ายบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ นิติบุคคลไม่ต้องยื่นรายการคำนวณภาษีในส่วนของรายได้จากค่าส่วนกลางที่เรียกเก็บจากลูกบ้านในโครงการเพื่อประโยชน์แก่การจัดสรรที่ดินและบริการสาธารณะ

หลังจากเจ้าของบ้านซื้อบ้านจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แล้ว มีการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรเพื่อเข้ามาดูแลทรัพย์สินส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง โดยนิติบุคคลมีหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางซึ่งถือเป็นภาระจำยอมที่ลูกบ้านทุกคนต้องจ่ายให้โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ รายได้ส่วนนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเช่นกัน นอกจากนั้นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรยังได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ รวมถึงยกเว้นอากรแสตมป์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนทรัพย์สิน

2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจำเป็นต้องมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เนื่องจากรายได้อื่น ๆ ที่รับมาจากบุคคลภายนอกและรายได้ที่ลูกหมู่บ้านในโครงการจัดสรรเองยังต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกรณีการจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุง อาคารสถานที่ การซ่อมแซมทรัพย์สินส่วนกลางนั้นเข้าลักษณะเป็นการให้บริการซึ่งเป็นรายจ่ายที่ต้องนำมาคำนวณกำไรสุทธิและภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งแน่นอนว่าฝ่ายนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนนี้ 

3.ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ในส่วนของการจ่ายเงินเดือนลูกจ้างให้บุคคลธรรมดาและการจ่ายเงินให้นิติบุคคลยังจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับการจ่ายเงินได้ให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหมายถึงพนักงานตำแหน่งต่าง ๆ ในโครงการบ้านจัดสรร ทั้งแม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย คนสวนและ ช่าง ซ่อมบำรุง ส่วนการจ่ายเงินให้นิติบุคคล เช่น ค่าเช่า, ค่าโฆษณาและค่าบริการต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ นิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรรจึงมีหน้าที่นำรายได้ส่วนที่ต้องเสียภาษีไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้

กรณีการโอนทรัพย์สิน การจดทะเบียนสิทธิและการทำนิติกรรมโอนทรัพย์สินที่เป็น บริการสาธารณะและสาธารณูปโภค ได้รับยกเว้นทั้งภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ นอกจากนี้ฐานภาษีมูลค่าเพิ่มจากรายได้ที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีนั้นต้องไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี หากฐานภาษีมีมูลค่ามากกว่านั้นจะถูกจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเอง

การยื่นภาษีของนิติบุคคลบ้านจัดสรรจึงมีความซับซ้อนอย่างที่เห็น เมื่อมีรายได้บางส่วนที่ถูกเรียกเก็บภาษี นิติบุคคลบ้านจัดสรรต้องจัดทำรายงานประจําปีที่แสดงผลการดําเนินงาน งบดุล และบัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อให้ผู้สอบบัญชีรับรองและใช้เป็นเอกสารหลักฐานเพื่อยื่นเสียภาษีประจำปีสะดวกรวดเร็วและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : https://pmserviceth.com/

Share :

บทความอื่นๆ

PM Coke แนะนำโครงการบ้านใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม 01

แนะนำโครงการบ้านใหม่ คอนโดใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม เหมาะกับคนฝันอยากมีบ้านหลังแรก

รวมโครงการบ้านใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม เหมาะกับคนฝันอยากมีบ้านหลังแรก ให้เลือกซื้อบ้านได้ถูกใจความต้องการในการใช้ชีวิต

ดูเพิ่มเติม
Pm. Coke 4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับ 01

4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับของผู้ซื้อคอนโด ผู้เช่าคอนโดได้ 2024

4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับของผู้ซื้อคอนโด ผู้เช่าคอนโดได้ในปี 2024 ที่สามารถส่งผลต่อการขึ้นลงของราคาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตได้ 1. คอนโดมิเนียมราคาประหยัด 2. คอนโดมิเนียมราคาปานกลาง

ดูเพิ่มเติม
Pm Coke.รู้ไวก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด 01

รู้ไว้ก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดิน จะต้องทำอย่างไร มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง 2024

การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดินจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเจ้าของเก่าได้ทำการขายห้องชุดคอนโด/ที่ดินให้กับเจ้าของใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนเงินตราเข้ามาแล้วแทนด้วยชื่อของเจ้าของใหม่

ดูเพิ่มเติม