รู้ไว้ก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดิน จะต้องทำอย่างไร มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง 2024

Pm Coke.รู้ไวก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด 01

การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดินจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเจ้าของเก่าได้ทำการขายห้องชุดคอนโด/ที่ดินให้กับเจ้าของใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนเงินตราเข้ามาแล้วแทนด้วยชื่อของเจ้าของใหม่ โดยการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดคอนโด/ที่ดินจะเป็นขั้นตอนที่ทั้งสองได้ทำการจ่ายเงินมัดจำ เงินที่ซื้อห้องชุดและที่ดินเรียบร้อยแล้วหรือจ่ายกันในวันที่ทำการโอนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของทั้งสอง โดยขั้นตอนทั้งหมดจำเป็นการทำตามขั้นตอนการตกลงซื้อขายกันเรียบร้อยก่อนจะจะส่งมอบเอกสารกรรมสิทธิ์ห้อง/ที่ดินให้กับเจ้าของใหม่

ขั้นตอนที่คุณต้องรู้การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดิน

เตรียมเอกสาร

Pm Coke.รู้ไวก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด 02

 • ผู้โอน
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ (โฉนดที่ดิน/หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด)
  • ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการโอน (กรณีมี)
 • ผู้รับโอน
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หนังสือยินยอมของคู่สมรส (กรณีมีคู่สมรส)
  • ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการโอน (กรณีมี)

ยื่นคำร้องขอโอนกรรมสิทธิ์

Pm Coke.รู้ไวก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด 03

การยื่นคำร้องขอโอนกรรมสิทธิ์การโอนคุณจำเป็นต้องดำเนินเพื่อติดต่อเรื่องของการทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้น โดยที่เจ้าของใหม่ไม่จำเป็นต้องทำ เนื่องจากคุณเป็นผู้ขายดังนั้นหน้าที่ในการดำเนินการในส่วนนี้ควรเป็นคุณหรือเป็นหน้าที่ของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์หรือเจ้าหน้าที่นิติบุคคล

 • ไปที่สำนักงานที่ดินตั้งอยู่
 • กรอกใบคำร้องขอโอนกรรมสิทธิ์
 • แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่
 • ชำระค่าธรรมเนียมการโอน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

Pm Coke.รู้ไวก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด 04

 • เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
 • ตรวจสอบว่าผู้โอนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจริงหรือไม่
 • ตรวจสอบว่าไม่มีภาระผูกพันใด ๆ กับทรัพย์สิน

ลงนามในสัญญาโอนกรรมสิทธิ์

Pm Coke.รู้ไวก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด 05

 • เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องลงนามในสัญญาโอนกรรมสิทธิ์

รับโฉนดที่ดิน/หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด

Pm Coke.รู้ไวก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด 06

 • เจ้าหน้าที่จะออกโฉนดที่ดิน/หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดใหม่ให้กับผู้รับโอน
 • ควรตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินก่อนดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์

ใครเป็นผู้รับผิดชอบการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดิน

ผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดิน

โดยทั่วไปแล้ว ผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดินจะแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ผู้โอนและผู้รับโอน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างทั้งสองฝ่าย

รายการค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมการโอน: คิดเป็น 2% ของราคาประเมินที่ดินรวมสิ่งปลูกสร้าง โดยทั่วไป แบ่งจ่ายกันคนละ 1% ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย
 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ: คิด 3.3% ของราคาซื้อขาย โดยทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ขาย
 • ค่าอากรแสตมป์: คิด 0.5% ของราคาซื้อขาย แต่ต้องไม่ต่ำกว่าราคาประเมินที่ดิน หากต่ำกว่า ให้ใช้ราคาประเมินที่ดินมาคำนวณ โดยทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ขาย
 • ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ: เช่น ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง

ตัวอย่าง

 • กรณีผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดา: ผู้ขายมักจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าอากรแสตมป์ ส่วนค่าธรรมเนียมการโอน ผู้ซื้อและผู้ขายจะแบ่งจ่ายกันคนละ 1%
 • กรณีผู้ขายเป็นนิติบุคคล: นิติบุคคลมักจะเสนอขายห้องชุด/ที่ดินในราคารวมค่าธรรมเนียมการโอนแล้ว ผู้ซื้อจึงไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเพิ่ม

หมายเหตุ

 • ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมการโอนอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับประเภทของทรัพย์สินและเงื่อนไขอื่น ๆ

ข้อแนะนำ

 • ควรตรวจสอบราคาประเมินที่ดินก่อน เพื่อคำนวณค่าธรรมเนียมการโอน
 • ควรตกลงกันให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง
 • ควรเตรียมเงินสดให้เพียงพอสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

โอนกรรมสิทธิ์ใช้เวลากี่วัน

ระยะเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดินจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ดังนี้

 1. ประเภทของทรัพย์สิน
 • ที่ดิน: โดยทั่วไปใช้เวลา 15-20 วันทำการ
 • ห้องชุด: โดยทั่วไปใช้เวลา 7-10 วันทำการ
 1. ความครบถ้วนของเอกสาร
 • หากเอกสารครบถ้วน process จะรวดเร็วขึ้น
 • หากเอกสารไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่อาจต้องขอเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้ใช้เวลานานขึ้น
 1. จำนวนผู้ยื่นคำร้อง
 • ในช่วงที่มีผู้ยื่นคำร้องจำนวนมาก process อาจใช้เวลานานขึ้น
 1. ระบบการทำงานของสำนักงานที่ดิน
 • แต่ละสำนักงานที่ดินอาจมีระบบการทำงานที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อระยะเวลา

โดยทั่วไปแล้ว การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดจะใช้เวลาประมาณ 7-10 วันทำการ และ การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจะใช้เวลาประมาณ 15-20 วันทำการ อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ติดต่อสำนักงานที่ดินโดยตรงเพื่อสอบถามระยะเวลาที่แน่นอน

แหล่งข้อมูล กรมที่ดิน: https://dol.go.th/

ติดตามข่าวสาร และบริการของ PM Service ได้ที่นี่ที่เดียว

Share :

บทความอื่นๆ

PM Coke แนะนำโครงการบ้านใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม 01

แนะนำโครงการบ้านใหม่ คอนโดใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม เหมาะกับคนฝันอยากมีบ้านหลังแรก

รวมโครงการบ้านใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม เหมาะกับคนฝันอยากมีบ้านหลังแรก ให้เลือกซื้อบ้านได้ถูกใจความต้องการในการใช้ชีวิต

ดูเพิ่มเติม
Pm. Coke 4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับ 01

4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับของผู้ซื้อคอนโด ผู้เช่าคอนโดได้ 2024

4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับของผู้ซื้อคอนโด ผู้เช่าคอนโดได้ในปี 2024 ที่สามารถส่งผลต่อการขึ้นลงของราคาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตได้ 1. คอนโดมิเนียมราคาประหยัด 2. คอนโดมิเนียมราคาปานกลาง

ดูเพิ่มเติม
ทำความรู้จัก ใบปลอดหนี้คืออะไร สำคัญอย่างไรเมื่อต้องขายคอนโดที่ยังผ่อนไม่หมด 01

ทำความรู้จัก ใบปลอดหนี้คืออะไร สำคัญอย่างไรเมื่อต้องขายคอนโดที่ยังผ่อนไม่หมด

ใบปลอดหนี้คืออะไร สำคัญอย่างไร ในบทความนี้จะมาเล่าถึงความสำคัญสำหรับคนที่จำเป็นต้องขายคอนโดที่ยังผ่อนไม่หมด

ดูเพิ่มเติม