มีหน้าที่อะไรบ้าง

ผู้จัดการนิติบุคคล มีหน้าที่อะไรบ้าง

ผู้จัดการนิติบุคคล มีหน้าที่อะไรบ้าง

นิติบุคคล บ้านจัดสรรหรืออาคารชุดเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ดูแลและทรัพย์สินส่วนกลางของโครงการ ตามกฎหมายจะต้องมีการแต่งตั้งบุคคลหนึ่งเป็นผู้จัดการนิติบุคคลเพื่อทำหน้าที่จัดการเรื่องต่าง ๆ ดูแล อาคารสถานที่ ตลอดจนจัดจ้างพนักงานบริการและจัดซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อประโยชน์ของลูกบ้าน มาดูกันว่าผู้จัดการนิติบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบด้านใดบ้าง

1.ดูแลและจัดการทรัพย์ส่วนกลางของบ้านจัดสรรหรืออาคารชุด ตรวจเช็คประสิทธิภาพและบำรุงรักษาให้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เป็นสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำ ฟิตเนส สวนหย่อม ถนนในโครงการ ลานจอดรถ หรือแม้แต่ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

2.จ้างคนงานมาดูแลทรัพย์ส่วนกลาง เช่น แม่บ้านทำความสะอาด ช่าง ซ่อมบำรุง คนทำสวน คนกวาดขยะ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อมาดูแลอาคารสถานที่และพื้นที่ส่วนกลางให้น่าอยู่และปลอดภัย ในกรณีจำเป็นและเร่งด่วน เช่น น้ำรั่วซึมภายในห้องชุด ผู้จัดการ นิติบุคคล สั่งให้รีบซ่อมแซมได้ทันทีโดยไม่ต้องรอมติจากลูกบ้านเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและปลอดภัย

3.เรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางจากเจ้าของร่วมเพื่อนำมาใช้เป็นกองทุนค่าใช้จ่ายด้านการดูแล อาคารสถานที่ บำรุงรักษาทรัพย์สินส่วนกลางและบริการอื่น ๆ ในโครงการ รวมถึงเป็นโจทย์ในการฟ้องบังคับชำระหนี้จากลูกบ้านที่ค้างชำระค่าส่วนกลางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป

นอกเหนือจากความรับผิดชอบข้างต้นแล้ว คุณสมบัติสำคัญของผู้จัดการนิติบุคคลต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยถูกไล่ออกหรือปลดออกเพราะทุจริตต่อหน้าที่จากหน่วยงานราชการหรือเอกชน ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นผู้จัดการเพราะทุจริต ไม่เคยได้รับโทษจำคุกยกเว้นความผิดทำด้วยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ หากผู้จัดการนิติบุคคลทำงานไม่สุจริตและไม่เป็นธรรม ลูกบ้านประชุมลงมติถอดถอนและแต่งตั้งผู้จัดการคนใหม่ได้

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : https://pmserviceth.com/

Similar Posts