รับบริหารจัดการอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการงานระบบ

PM รับบริหารจัดการอาคารชุด 1 e1675139286714

ดูแลและใส่ใจด้วยความเป็นมืออาชีพมากกว่า 10 ปี 🔹การจัดการอาคารและทรัพย์ส่วนกลาง 🔹การจัดการด้านบัญชี การเงิน 🔹การจัดการด้านงานระบบของอาคาร 🔹การจัดประชุม การจัดกิจกรรม และงานธุรการทั่วไป 🔹การเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการอื่นๆ 👩🏻‍💻 เรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ดูแลอยู่ในทุกด้าน ทั้งด้านบริหารสำนักงาน ด้านวิศวกรรม ด้านการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ด้านการรักษาความสะอาด และกายภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน 👍🏻 😊 Property Management Service✨ พร้อมให้บริการและดูแลด้วยมาตรฐานระดับสากล 📲 หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ โทร. 02-007-4525 info@demo.toothmatedentalclinic.com #PMService #นิติบุคคล #เบอร์โทรฉุกเฉิน

งานแอร์

DSC05717

บริษัท เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ทุกรูปแบบตามความเหมาะสมของสถานที่ และตามความต้องการของลูกค้า อาทิ เครื่องปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัย สำนักงาน อาคารสูง พร้อมด้วยบริการหลังการขายตามมาตรฐานสากล มีทีมงานที่ดูแลพร้อมแก้ไขปัญหาต่างๆ  และยังให้บริการตั้งแต่การล้างเครื่องปรับอากาศ ในทุกสถานที่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำวิธีการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เราพร้อมให้บริการอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน ขอบเขตการให้บริการ บริการจำหน่ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยแบ่งเป็นประเภทดังนี้ 1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type Air Conditioner) แบบติดผนัง (Wall type) แบบตั้ง/แขวน (Ceiling type) แบบตู้ตั้ง (Package type) แบบฝังเพดาน (Built-in type) เครื่องปรับอากาศแบบแพ็คเกจยูนิต ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ (Package Unit – Water Cooled) 3. เครื่องเป่าลมเย็น และเครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit (FCU) & Air Handling Unit(AHU))

บริษัทฯ รับเป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

บริษัทฯ รับเป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มากประสบการณ์ที่ผ่านการทดสอบและมีใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาบริหารทรัพย์สิน อาชีพ ผู้จัดการนิติบุคคล

บริหารจัดการอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร

DSC05819 scaled

ด้วยประสบการณ์จากทีมงานคุณภาพ โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ดูแลอยู่ในทุกด้าน ทั้งด้านบริหารสำนักงาน ด้ายกายภาพสิ่งแวดล้อม ด้านวิศวกรรม ด้านการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย และด้านการรักษาความสะอาด เพื่อคงคุณค่าและตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์รวมไปถึงตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ทางบริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางไว้ ดังนี้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สรรหา และคัดสรรบุคลากร, ฝึกอบรมบุคลากร , ประเมินผลการทำงาน การประชาสัมพันธ์ ประกาศ-ข่าวสารต่าง ๆ , ประชาสัมพันธ์ รณรงค์  ในวาระต่าง ๆ , จัดทำจุลสารต่าง ๆ ให้ชุมชน การจัดการเอกสาร ควบคุมหนังสือ-ประกาศ เข้า /  ออก , การจัดทำประวัติ รายละเอียด , การจัดแฟ้มเอกสารทั่วไป ติดตาม และรายงานผล ควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการบริหาร ,ประชุมร่วมเพื่อหาข้อสรุปแนวทางการดำเนินการ และรายงานผลการดำเนินการ ความสัมพันธ์ภายในชุมชน การบริหารชุมชน ควบคุมกฎระเบียบ ข้อบังคับ , จัดประชุมกรรมการ ประชุมใหญ่ประจำ กิจกรรมเสริมความสัมพันธ์ภายใน เช่น วันปีใหม่ , วันเด็ก , […]

บริการทางด้านระบบวิศวกรรม

S  3309639

บริษัทฯ มีวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ และพร้อมให้คำปรึกษา รวมไปถึงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อาทิ 1) การซ่อมบำรุงตามปกติ 1.1) ระบบโครงสร้างอาคาร และสถาปัตยกรรม 1.2) ระบบวิศวกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวก 2) การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน 2.1) จัดทำแผน และปฏิบัติตามแผน 2.2) ปรับปรุง และพัฒนา อาคารสยามบรมราชกุมารี ทำ PM AHU ชั้น 8-9 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) อาคารสยามบรมราชกุมารี​ ทำความสะอาดตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) งาน PM FCU และ AHU สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ตรวจเช็ค Emergency Light สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ทำการ PM ตู้เก็บสายดับเพลิง FHC และ ถังดับเพลิง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

จัดทำบัญชี-ตรวจสอบบัญชี

จัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี

บริษัทฯมีโปรแกรมทางด้านการเงิน มีประสิทธิภาพ โดยวางระบบเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างสำนักงานกับทุกหน่วยงานได้ตลอดเวลาเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบความถูกต้อง และความโปร่งใสในการบริหารจัดกาทางบริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางไว้ดังนี้                   1) จัดทำบัญชี 1.1) บันทึก  และจัดทำบัญชีตามระยะเวลาที่กำหนด 1.2) สรุป และออกรายงานทางการเงิน 1.3) จัดเก็บ และรักษาเอกสารทางบัญชี-การเงิน 1.4) ให้คำปรึกษาในการจัดหา-จัดจ้าง  ผู้ตรวจสอบบัญชีตามกฎหมายที่กำหนดไว้ 2) การควบคุม และดูแลการรับ-จ่ายเงิน 2.1) การควบคุมการจัดเก็บรายได้ 2.1.1) จัดทำบัญชีลูกหนี้  และออกใบแจ้งหนี้ 2.1.2) ติดตามเร่งรัดหนี้สิน 2.1.3) จัดทำรายงานสรุปลูกหนี้ค้างชำระ 2.2) การควบคุมการใช้จ่ายทางการเงิน 2.2.1) วางระบบทางการเงิน 2.2.2) กำหนดนโยบายการใช้จ่ายเงิน 2.2.3) จัดทำรายงานสถานะการเงิน 2.2.4) วางแผนระบบตรวจสอบทางการเงิน

บริการรับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร

บริการรับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร

บริษัทฯ บริการให้คำปรึกษาและรับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดและนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ตั้งแต่เริ่มโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ยื่นคำขอจดทะเบียน จัดทำอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง จัดทำข้อบังคับนิติบุคคลฯ ร่างกฎระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ กำหนดเงินกองทุนและอัตราค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนนิติบุคคลฯ จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคลฯ

งานบริหารจัดการระบบวิศวกรรมอาคาร

DSC05737 scaled

Scope of Services  งานดูแลควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์เครื่องจักรและระบบประกอบอาคาร  งานบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ที่ตรวจพบว่ามีแนวโน้มจะชำรุด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการชำรุด  งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและระบบประกอบอาคารเชิงป้องกัน ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด  งานจัดทำมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงาน และวิเคราะห์วางแผนการใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  งานจัดทำแผนงานและวางแผนงบประมาณการซ่อมบำรุง  การวางแผนการลงทุนในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง อุปกรณ์เครื่องจักร  งานระบบประกอบอาคารให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น  งานจัดทำฐานข้อมูลทะเบียน ประวัติเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบประกอบอาคาร  งานจัดทำข้อมูลค่าใช้จ่ายในงานวิศวกรรมอาคารต่างๆ