คุณสมบัติ ผู้จัดการ นิติบุคคล มีอะไรบ้าง

คุณสมบัติ ผู้จัดการ นิติบุคคล มีอะไรบ้าง

ผู้จัดการนิติบุคคลเป็นหนึ่งในกลุ่มของผู้บริหารนิติบุคคล ที่มีอำนาจและหน้าที่ในการดูแลพื้นที่โดยรวมของอาคารชุด โดยจะต้องมีคุณสมบัติที่กฎหมายกำหนดตาม พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ. 2551 ดังนี้

  • ผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้จัดการนิติบุคคลและเป็นหนึ่งในกลุ่มของผู้บริหารนิติบุคคล จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
  • ต้องไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีปัญหาด้านการเงิน จนกลายเป็นต้องโทษคดี และผ่านการพิพากษาหรือการจำคุกด้วยความผิดด้านทุจริตหรือฉ้อโกงมาก่อน
  • ต้องไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนกับคนไร้ความสามารถ
  • ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยถูกไล่ออก ให้ออกจากราชการ หรือถูกปลดออก จากองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐและเอกชน ในฐานความผิดทุจริตต่อหน้าที่อย่างเด็ดขาด
  • ต้องไม่เคยได้รับโทษจำคุกหรือการพิพากษาในความผิดโดยประมาทและความผิดแบบลหุโทษ
  • ต้องไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นผู้จัดการนิติบุคคลมาก่อน
  • ต้องไม่เคยก่อเหตุทุจริตหรือมีความประพฤติเสื่อมเสียและบกพร่องทางศีลธรรมอันดี
  • ต้องไม่เคยมีการค้างชำระจ่ายใด ๆ ตามมาตรา 18 ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการนิติบุคคล หรือกลุ่มผู้บริหารนิติบุคคล และผู้ดำเนินการแทนนิติบุคคล

สำหรับการแต่งตั้งผู้จัดการนิติบุคคลและกลุ่มผู้บริหารนิติบุคคล จะต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่ตามมาตรา 49  พร้อมการผ่านมติจากเจ้าของร่วมที่มีจำนวนถูกต้องตามกฎหมายในวันต่าง ๆ ซึ่งผู้จัดการจะต้องนำหลักฐานหรือสัญญาการว่าจ้างไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ หลังการรับแต่งตั้งแล้วเป็นระยะเวลา 30 วัน จึงจะถือว่าการขึ้นเป็นผู้จัดการนิติบุคคลสำเร็จเรียบร้อยแล้ว

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : pmserviceth.com

อ่านบทความเกี่ยวกับบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : บทความเกี่ยวกับการดูแลนิติบุคคล

Share :

บทความอื่นๆ

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024 01

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024

การเลือกซื้อทาวน์โฮมถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่อยากจะมีบ้าน เพราะการเลือกบ้านหลังหนึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนด้านการเงินที่เป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อบ้าน

ดูเพิ่มเติม