.jpg

การประชุมลูกบ้านของคอนโดจัดสรร นิติบุคคล มีหน้าที่อะไรบ้าง

การประชุมลูกบ้านของคอนโดจัดสรร นิติบุคคล มีหน้าที่อะไรบ้าง

การอยู่อาศัยร่วมกันของผู้ที่อยู่ภายในคอนโดมิเนียม ต้องมีการพึ่งพาอาศัยและร่วมกันดูแลส่วนกลาง พร้อมการดูแลความปลอดภัยซึ่งกันและกัน เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาอันตรายใด ๆ ภายในคอนโด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อดูแลความเรียบร้อยโดยรวมและความปลอดภัยของลูกบ้าน พร้อมการทำหน้าที่สำคัญในการประชุมของลูกบ้านคอนโดที่ส่วนของนิติบุคคลจะต้องทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

  • จัดทำและกำหนดนโยบายเพื่อนำเสนอในที่ประชุม โดยจะต้องอยู่ภายในขอบเขตของกฎหมาย แล้วนำมาสู่การปฏิบัติจริงต่อไป
  • วินิจฉัยคำร้องและเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาขัดแย้งภายในคอนโด เพื่อนำมาสู่การไกล่เกลี่ยที่จะต้องอยู่ภายในขอบเขตของกฎหมายเช่นกัน
  • นำเสนอและพิจารณาเรื่องการอนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนกลางทั้งหมด โดยจะต้องเน้นสภาพความเป็นจริงของผู้ที่อยู่อาศัยภายในคอนโดหรือเจ้าของร่วมให้มากที่สุด
  • อำนวยความสะดวกแก่ลูกบ้านสำหรับการเข้าประชุมและการเลือกตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน
  • มีอำนาจในการเรียกประชุมที่จะเป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมาย สามารถขอมติด่วนจากเจ้าของร่วมเมื่อเกิดเหตุที่จำเป็นขึ้น
  • นิติบุคคลคอนโดจะเป็นผู้ที่พิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ด้วยการขอมติคะแนนเสียงจากทางคณะกรรมการ พร้อมการพิจารณาเรื่องของการผ่อนผัน, การไกล่เกลี่ย, การลด หรือการงดต่าง ๆ ตามมาตรการที่คอนโดนั้น ๆ จัดตั้งขึ้น
  • นิติบุคคลจะมีอำนาจตัดสินและชี้ขาดเจ้าของร่วม ที่มีการกระทำไม่ถูกต้องจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่อยู่อาศัยภายในคอนโดมิเนียมด้วยกัน
  • พิจารณาเรื่องการต่อเติม ตกแต่ง และการซ่อมแซมใด ๆ ที่เจ้าของร่วมต้องการทำ เพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยคนอื่น โดยจะต้องยึดหลักทางกฎหมายและกฎระเบียบอาคารชุดเป็นหลัก

การเข้าประชุมของลูกบ้านหรือเจ้าของร่วมภายในคอนโดมิเนียมกับทางนิติบุคคล มีความสำคัญมากเพราะจะเป็นตัวกำหนดทิศทางการดูแลส่วนกลางและผู้อยู่อาศัยภายในคอนโดมิเนียมทั้งหมด ถ้ามีมติที่ดี มีการจัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัยและเจ้าของร่วมทุกคนอยู่ภายใต้กฎระเบียบ ย่อมทำให้เกิดความสงบเรียบร้อย ทำให้เกิดความปลอดภัย จึงกลายเป็นชุมชนคุณภาพที่ส่งผลดีต่อผู้อยู่อาศัยทุกคนอย่างแน่นอน

ช่องทางการติดต่อ

Similar Posts