สามารถจัดการเองได้หรือไม่

งานด้านบัญชีของนิติบุคคล สามารถจัดการเองได้หรือไม่

งานด้านบัญชีของนิติบุคคล สามารถจัดการเองได้หรือไม่

การทำงานด้านบัญชีของนิติบุคคลนั้นสามารถจัดการได้เอง แต่จะทำได้แค่เพียงส่วนที่ถูกกำหนดไว้ตามกฎหมาย เมื่อใดที่จะต้องมีการตรวจสอบบัญชีก็จะต้องทำงานร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีอีกขั้นตอนหนึ่ง โดยงานด้านบัญชีของนิติบุคคลที่สามารถจัดการได้เอง คือ

  • การจัดทำบัญชีเก็บค่าส่วนกลาง ที่จะเป็นค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษาและค่าสาธารณูปโภคโดยรวมของลูกบ้าน
  • ทำบัญชีค่าปรับของลูกบ้านที่มีการจ่ายค่าส่วนกลางล่าช้า เมื่อใดที่มีลูกบ้านไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลาง นิติบุคคลสามารถระงับการจดทะเบียนนิติกรรมและสิทธิ์ต่าง ๆ ได้
  • การจัดเตรียมบัญชีธนาคาร เพื่อแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งการโอนเข้าและออก รวมไปถึงการแจกแจงค่าใช้จ่ายที่จะต้องจัดทำมาเป็นเอกสารให้กับทางผู้จัดทำบัญชี

สำหรับผู้จัดทำบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีนิติบุคคล จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามาแล้ว โดยจะต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตรงตามกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กำหนดไว้ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเรื่องภาษาไทยชัดเจนและมีความรู้ด้านบัญชี พร้อมการสอบเป็นผู้จัดทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จะต้องไม่เคยต้องโทษใด ๆ เกี่ยวกับกฎหมายด้านบัญชีมาก่อน สามารถควบคุมดูแลด้านบัญชีและมาตรฐานเกี่ยวกับบัญชีให้ตรงความเป็นจริงและจะต้องถูกต้องทุกส่วน

สำหรับบัญชีที่จะต้องมีการจัดทำ คือ บัญชีรายวัน, บัญชีเงินสด, บัญชีเงินฝากธนาคาร และบัญชีคงคลัง โดยจะต้องมีรายละเอียดของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ชัดเจน มีการแยกประเภทของรายได้และรายจ่ายไว้ครบถ้วน มีการแยกประเภทบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้ รวมไปถึงหน้าบัญชีจะต้องมีรหัสอ้างอิงและมีเอกสารเกี่ยวกับบัญชี รวมไปถึงเอกสารการใช้จ่ายและการรับเงินอย่างครบถ้วน เพื่อนำไปสู่การยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต่อไป

ช่องทางการติดต่อ

Similar Posts