คืออะไร

หน้าที่หลักของช่างอาคาร คืออะไร

หน้าที่หลักของช่างอาคาร คืออะไร

ช่างอาคารที่ทำงานอยู่ภายในอาคารชุด มักจะถูกตั้งคำถามจากเจ้าของร่วมหรือผู้อยู่อาศัยว่ามีหน้าที่หลักคืออะไร? และมีการว่าจ้างจากใคร? คำตอบคือหน้าที่ของช่างอาคารนั้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายหน้าที่ โดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจสอบและการดูแลระบบภายในอาคาร รวมไปถึงงานต่าง ๆ ภายในนิติบุคคลหรือส่วนกลาง สำหรับผู้ที่ว่าจ้างนั้นจะเป็นทางนิติบุคคลที่จัดสรรมา โดยหน้าที่หลักของช่างอาคารที่จะต้องทำและถูกมอบหมายโดยตรง คือ

 • มีหน้าที่ในการตรวจสอบระบบต่าง ๆ ภายในอาคาร เช่น ระบบระบายน้ำ, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบท่อน้ำประปาภายใน, ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และพื้นที่ของส่วนกลาง
 • มีหน้าที่ในการตรวจสอบลิฟท์โดยสารทุกตัว พร้อมการดูแลและซ่อมบำรุงอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
 • มีหน้าที่ในการควบคุมระบบเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ถูกติดตั้งอยู่ภายในอาคาร
 • ตรวจสอบ ดูแล และซ่อมแซม พร้อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่อยู่ภายในอาคาร
 • ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการป้องกันภัยต่าง ๆ ภายในอาคาร
 • จัดทำรายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ การบำรุงรักษา การดูแลระบบ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายไว้จากทางนิติบุคคล
 • มีการบันทึกการตรวจสอบ การซ่อมแซม และการบำรุงรักษาทุกส่วนที่อยู่ในหน้าที่ พร้อมการจดบันทึกไว้ภายในแพลตฟอร์มที่ทางนิติบุคคลได้มอบหมายให้
 • ทำการบันทึกเรื่องสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของอาคาร
 • บันทึกการดูแล การซ่อมแซม การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือการบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ และพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด
 • สามารถประสานงานกับบุคคลภายนอกในสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
 • ปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลได้ทั้งหมด
 • เข้าร่วมการฝึกซ้อมและการเตรียมความพร้อม ด้านการเกิดเหตุฉุกเฉินและการรักษาความปลอดภัยในเหตุไม่คาดคิดต่าง ๆ
 • ปฏิบัติงานตามที่ถูกมอบหมายไว้ได้เป็นอย่างดี

หน้าที่หลักของช่างอาคารจะเป็นเรื่องของการดูแลระบบ เครื่องมือ และอุปกรณ์โดยรวมภายในอาคาร รวมไปถึงการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : https://pmserviceth.com/

Similar Posts